Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 2 – Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 2 – Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Zamówienie dotyczy wykonania robót budowlanych: A. Branży drogowej: a) Roboty przygotowawcze; b) Roboty ziemne; c) Odwodnienie; d) Podbudowy; e) Nawierzchnie; f) Roboty wykończeniowe; g) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu; h) Elementy ulic; i) Zagospodarowanie pasa drogowego; j) Roboty inne; B. Branży mostowej: a) Przepusty (fundamentowanie, izolacja i nawierzchnie, elementy zabezpieczające, inne roboty mostowe); b) Ściany oporowe (fundamentowanie, izolacja i nawierzchnie, elementy zabezpieczające, inne roboty mostowe); c) Kładka (fundamentowanie, zbrojenie, beton, konstrukcje stalowe, izolacja i nawierzchnie, urządzenia dylatacyjne, elementy zabezpieczające, inne roboty mostowe); C. Branży sanitarnej: a) Kanalizacja deszczowa (roboty ziemne, roboty budowlane w zakresie wykonania dwudziestu zbiorników podziemnych rozsączających); b) Regulacja wysokościowa i wymiana elementów istniejących sieci wod-kan.; c) Przebudowa punktów gazowych (sieć gazowa); d) Przebudowa hydrantów ppoż. (przebudowa sieci wod-kan); D. Branży energetycznej: a) Roboty budowlane w zakresie budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych (posadowienie nowych stanowisk słupowych nn typu E, demontaż słupów linii napowietrznej nn, przestawienie słupów linii nn, budowa i przebudowa przyłączy napowietrznych ); b) Przebudowa kablowych linii elektroenergetycznych EOP (ułożenie nowych kabli nn, przestawienie złącza nn, przełożenie na nową trasę istniejącego kabla nn ); c) Przebudowa kablowych linii elektroenergetycznych oświetleniowych (przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego, przełożenie na nową trasę istniejącego kabla nn, przewieszenie oprawy z nowym wysięgnikiem, doświetlenie przejść dla pieszych – montaż słupów h=6m, doświetlenie przejść dla pieszych – montaż opraw oświetlenia, doświetlenie przejść dla pieszych - budowa linii YAKXS 4x25, doświetlenie przejść dla pieszych - montaż kabla na słupie z montażem ogranicznika przepięć, montaż nowej lampy led z wymianą wysięgnika na dwuramienny); E. Branży telekomunikacyjnej: a) Roboty budowlane w zakresie budowy napowietrznych linii (posadowienie nowych stanowisk słupowych telekomunikacyjnych, demontaż słupów linii napowietrznej); b) Wymiana wiek studni na typu ciężkiego z regulacją wysokości; c) Przestawienie słupków telekomunikacyjnych; F. Branży kolejowej: a) Przebudowa przejazdu w km 154+180 linii kolejowej nr 27 (roboty pomiarowe i przygotowawcze, obustronne ręczne profilowanie ław torowiska, profilowanie i uzupełnianie pryzm podsypki materiałem istniejącym, ułożenie krawężnika betonowego kk-97, demontaż płyt CBP 2XPZS i 1XPWS, ułożenie nawierzchni przejazdu z płyt przejazdowych CBP do nawierzchni 49E1, wydłużenie istniejących przepustów pod drogą o długości 10m przy zastosowaniu rur betonowych, wykopy – odtworzenie rowów, umocnienie rowów kamieniem, umocnienie rowów przez humusowanie i obsianie); b) Wymiana wiek studni na typu ciężkiego z regulacją wysokości; c) Przestawienie słupków telekomunikacyjnych; G. Sterowaniu ruchem kolejowym: a) Przebudowa urządzeń SRK – demontaż (demontaż skrzynek kablowych, demontaż urządzeń EON w terenie, demontaż przewodów, ręcznie kopanie rowów dla kabli, demontaż kabli sygnalizacyjnych gołych, demontaż zapasu kabla w ziemi, ręczne zasypywanie rowów dla kabli); b) Przebudowa urządzeń SRK – montaż ( ręcznie kopanie rowów dla kabli, wykonanie podsypki, układanie kabli sygnalizacyjnych gołych, przeciąganie kabla gołego, montaż złącz kablowych, układanie zapasu kabla w ziemi, pomiar rezystancji izolacji kabli i ciągłości żył w kablach, ręczne zasypywanie rowów dla kabli, montaż skrzynek kablowych, montaż urządzeń EON w terenie, montaż przewodów w aparaturze, montaż sygnalizatorów świetlnych czerwonych z krzyżem św. Andrzeja, rozbudowa zestawu aparatury sterującej, wprowadzenie zmian w okablowaniu i zmiana oprogramowania sterującego samoczynnej sygnalizacji przejazdowej); 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót). Zamawiający dysponuje opracowanym projektem tymczasowej i stałej organizacji ruchu, projekt został zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu. W przypadku braku możliwości dostosowania czasowej organizacji ruchu na czas robót, przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobligowany do wykonania we własnym zakresie oraz na własny koszt, wersji dopasowanej i zatwierdzonej przez Urząd Marszałkowski. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami obowiązującego prawa oraz przepisami szczegółowymi oraz decyzjami dotyczącymi przedmiotu niniejszego zamówienia: zezwoleń, decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii i ich pełna realizacja z poniesieniem wynikających z nich opłat i kosztów włącznie; b) wykonanie i poniesienie kosztów (o ile zostały pominięte w dokumentacji projektowej, a ich poniesienie będzie niezbędne do należytego wykonania umowy - uwzględnić w kosztach ogólnych budowy) tj.: uregulowanie opłat i kosztów nadzoru budowy i odbioru elementów przedmiotu Zamówienia prowadzonego przez służby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz, telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony środowiska, wyłączeń odbiorców z podmiotami PKP i inne); c) w razie konieczności prowadzenie nadzoru archeologicznego i obserwacja archeologiczna podczas prowadzenia robót ziemnych i spełnienie zapisów zawartych w opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu; d) przygotowanie i skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami obowiązującego prawa dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i zakończenia procedury dopuszczenia do ruchu całej przebudowy. Ponadto do terminu zakończenia robót należy uzyskać protokół odebrania stałej organizacji ruchu przez Urząd Marszałkowski; e) przestrzeganie i stosowanie się do ustaleń i zaleceń zawartych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach administracyjnych i innych dokumentach; f) udział w radach budowy – co najmniej 1 raz w miesiącu lub częściej na wniosek Zamawiającego. Na radach budowy Wykonawca będzie zobligowany do raportowania wszystkich czynności, wynikających z dokumentów związanych z umową na roboty budowlane oraz podjętych przez Wykonawcę zobowiązań, wynikających z warunków umowy. Protokół z rady budowy powinien składać się m.in. z następujących zagadnień: • omówienie i ocena stanu zaawansowania robót budowlanych, • plan robót w okresie tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym, • postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót, w powiązaniu z planem na każdy miesiąc, • realizacja harmonogramu robót, • realizacja planu finansowego, • harmonogram płatności na kolejne miesiące w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych oraz Wykonawcy, • raport pogodowy za miniony tydzień, • organizacja ruchu i raport z przeglądu oznakowania na czas robót, • wprowadzone zmiany, • roszczenia Wykonawcy robót budowlanych, • problemy realizacyjne robót budowlanych, • BHP, • ochrona środowiska, • sprawy inne, wolne wnioski, termin kolejnej rady. 4. Zapewnienie obsługi geodezyjnej bieżącej i powykonawczej, w tym po zakończeniu inwestycji należy odszukać istniejące znaki geodezyjne (w przypadku braku stabilizacji ponownie ją wykonać). Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio wznowić. Dokonać pomiaru kontrolnego wszystkich odszukanych, wznowionych znaków granicznych. W przypadku kiedy punkty graniczne nie były stabilizowane należy wykonać taką stabilizację. Z w/w prac geodezyjnych należy sporządzić dokumentację geodezyjną i kartograficzną i przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Powyższe prace należy wykonać dla obszaru, gdzie była wykonywana budowa dróg rowerowych wraz z 2 m terenem okalającym tę inwestycję. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie prowadzenia robót ziemnych w obrębie urządzeń obcych (sieci energetyczne, teletechniczne, wodociągowe i inne) wykonując przekopy kontrolne. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność karną i materialną za ewentualne uszkodzenia urządzeń obcych powstałe w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które mogły powstać na skutek prowadzenia robót. 6. Wykonawca robót jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót. 7. Okres rękojmi dla robót objętych zamówieniem jest identyczny z okresem gwarancji i wynosi minimum 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. 8. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót: określone są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz w przedmiarach robót będących integralną częścią dokumentacji. 9. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Punkt odnosi się do szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zadania 11. Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych zgodnie z warunkami umowy. 12. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale XIV SIWZ. 13. Odbiory częściowe przewidziane są za zgodą Zamawiającego, po zrealizowaniu przez Wykonawcę ilości i wartości robót z nim uzgodnionych - zakresem oraz potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. II TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany nie później niż w ciągu 12 miesięcy od momentu podpisania umowy. Do terminu wykonania zamówienia wlicza się okres zimowy. 2. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień w którym Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót wraz z wymaganym kompletem dokumentów zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2.9.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną