Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554.

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Zamówienie dotyczy wykonania robót budowlanych: 2.1 GMINA CHEŁMŻA A. Branży drogowej: a) Roboty przygotowawcze; b) Roboty ziemne; c) Odwodnienie; d) Podbudowy; e) Nawierzchnie; f) Roboty wykończeniowe; g) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu; h) Elementy ulic; i) Zagospodarowanie pasa drogowego; j) Mury oporowe i wiaty; k) Geodezyjny pomiar powykonawczy. B. Branży mostowej: a) Ściany oporowe (fundamentowanie, izolacja i nawierzchnie, elementy zabezpieczające, inne roboty mostowe); b) Kładka (fundamentowanie, zbrojenie, beton, konstrukcje stalowe, izolacja i nawierzchnie, łożyska, urządzenia dylatacyjne, elementy zabezpieczające, inne roboty mostowe); C. Branży sanitarnej: a) Kanalizacja deszczowa (roboty ziemne, roboty budowlane w zakresie wykonania siedmiu zbiorników podziemnych rozsączających); b) Regulacja wysokościowa i wymiana elementów istniejących sieci wod-kan.; D. Branży energetycznej: a) Roboty budowlane w zakresie budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych (posadowienie nowych stanowisk słupowych nn typu E, demontaż słupów linii napowietrznej nn, przestawienie istniejącego słupa elektroenergetycznego, posadowienie nowych stanowisk słupowych SN typu E, demontaż stanowisk słupowych SN, doświetlenie automatyczne przejścia); b) Przebudowa kablowych linii elektroenergetycznych (ułożenie nowych kabli nn, przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego, istniejące złącze kablowe do przestawienia) E. Branży teletechnicznej: a) Roboty budowlane w zakresie budowy napowietrznych linii (posadowienie nowych stanowisk słupowych telekomunikacyjnych, demontaż słupów linii napowietrznej); 2.2 GMINA KOWALEWO POMORSKIE A. Branży drogowej: a) Roboty przygotowawcze; b) Roboty ziemne; c) Odwodnienie; d) Podbudowy; e) Nawierzchnie; f) Roboty wykończeniowe; g) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu; h) Elementy ulic; i) Zagospodarowanie pasa drogowego; j) Mury oporowe; k) Geodezyjny pomiar powykonawczy. B. Branży mostowej: a) Ściany oporowe (fundamentowanie, izolacja i nawierzchnie, elementy zabezpieczające, inne roboty mostowe); b) Kładka (fundamentowanie, zbrojenie, beton, konstrukcje stalowe, izolacja i nawierzchnie, łożyska, urządzenia dylatacyjne, elementy zabezpieczające, inne roboty mostowe); c) Przepusty (fundamentowanie, izolacja i nawierzchnie, elementy zabezpieczające, inne roboty mostowe) C. Branży sanitarnej: a) Kanalizacja deszczowa (roboty ziemne, roboty budowlane w zakresie wykonania jedenastu zbiorników podziemnych rozsączających); b) Regulacja wysokościowa i wymiana elementów istniejących sieci wod-kan.; D. Branży energetycznej: a) Roboty budowlane w zakresie budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych (posadowienie nowych stanowisk słupowych nn typu E, demontaż słupów linii napowietrznej nn, doświetlenie automatyczne przejścia); E. Branży teletechnicznej: a) Roboty budowlane w zakresie budowy napowietrznych linii (posadowienie nowych stanowisk słupowych telekomunikacyjnych, demontaż słupów linii napowietrznej); 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót). Zamawiający dysponuje opracowanym projektem tymczasowej i stałej organizacji ruchu, projekt został zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu. W przypadku braku możliwości dostosowania czasowej organizacji ruchu na czas robót, przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobligowany do wykonania we własnym zakresie oraz na własny koszt, wersji dopasowanej i zatwierdzonej przez Urząd Marszałkowski. 4. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami obowiązującego prawa oraz przepisami szczegółowymi oraz decyzjami dotyczącymi przedmiotu niniejszego zamówienia: zezwoleń, decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii i ich pełna realizacja z poniesieniem wynikających z nich opłat i kosztów włącznie; b) wykonanie i poniesienie kosztów (o ile zostały pominięte w dokumentacji projektowej, a ich poniesienie będzie niezbędne do należytego wykonania umowy - uwzględnić w kosztach ogólnych budowy) tj.: uregulowanie opłat i kosztów nadzoru budowy i odbioru elementów przedmiotu Zamówienia prowadzonego przez służby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz, telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony środowiska, wyłączeń odbiorców z podmiotami PKP i inne); c) w razie konieczności prowadzenie nadzoru archeologicznego i obserwacja archeologiczna podczas prowadzenia robót ziemnych i spełnienie zapisów zawartych w opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu; d) przygotowanie i skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami obowiązującego prawa dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i zakończenia procedury dopuszczenia do ruchu całej przebudowy. Ponadto do terminu zakończenia robót należy uzyskać protokół odebrania stałej organizacji ruchu przez Urząd Marszałkowski; e) przestrzeganie i stosowanie się do ustaleń i zaleceń zawartych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach administracyjnych i innych dokumentach; f) udział w radach budowy – co najmniej 1 raz w miesiącu lub częściej na wniosek Zamawiającego. Na radach budowy Wykonawca będzie zobligowany do raportowania wszystkich czynności, wynikających z dokumentów związanych z umową na roboty budowlane oraz podjętych przez Wykonawcę zobowiązań, wynikających z warunków umowy. Protokół z rady budowy powinien składać się m.in. z następujących zagadnień: • omówienie i ocena stanu zaawansowania robót budowlanych, • plan robót w okresie tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym, • postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót, w powiązaniu z planem na każdy miesiąc, • realizacja harmonogramu robót, • realizacja planu finansowego, • harmonogram płatności na kolejne miesiące w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych oraz Wykonawcy, • raport pogodowy za miniony tydzień, • organizacja ruchu i raport z przeglądu oznakowania na czas robót, • wprowadzone zmiany, • roszczenia Wykonawcy robót budowlanych, • problemy realizacyjne robót budowlanych, • BHP, • ochrona środowiska, • sprawy inne, wolne wnioski, termin kolejnej rady. 4. Zapewnienie obsługi geodezyjnej bieżącej i powykonawczej w zakresie robót budowlanych na danej inwestycji, w tym po zakończeniu inwestycji należy odszukać istniejące znaki geodezyjne (w przypadku braku stabilizacji ponownie ją wykonać). Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio wznowić. Dokonać pomiaru kontrolnego wszystkich odszukanych, wznowionych znaków granicznych. W przypadku kiedy punkty graniczne nie były stabilizowane należy wykonać taką stabilizację. Z w/w prac geodezyjnych należy sporządzić dokumentację geodezyjną i kartograficzną i przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Powyższe prace należy wykonać dla obszaru, gdzie była wykonywana budowa dróg rowerowych wraz z 2 m terenem okalającym tę inwestycję. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie prowadzenia robót ziemnych w obrębie urządzeń obcych (sieci energetyczne, teletechniczne, wodociągowe i inne) wykonując przekopy kontrolne. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność karną i materialną za ewentualne uszkodzenia urządzeń obcych powstałe w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które mogły powstać na skutek prowadzenia robót. 6. Wykonawca robót jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót. 7. Okres rękojmi dla robót objętych zamówieniem jest identyczny z okresem gwarancji i wynosi minimum 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. 8. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót: określone są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz w przedmiarach robót będących integralną częścią dokumentacji. 9. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Punkt odnosi się do szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zadania 11. Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych zgodnie z warunkami umowy. 12. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale XIV SIWZ. 13. Odbiory częściowe przewidziane są za zgodą Zamawiającego, po zrealizowaniu przez Wykonawcę ilości i wartości robót z nim uzgodnionych zakresem oraz potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną