opracowanie dokumentacji projektowej instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV w budynkach Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku oraz wymiany instalacji sygnalizacji pożaru w budynku w Bydgoszczy,

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 52 34 97 290, , fax. 52 34 97 292
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
  Jagiellońska 3
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 34 97 290, , fax. 52 34 97 292
  REGON: 00051423600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  opracowanie dokumentacji projektowej instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV w budynkach Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku oraz wymiany instalacji sygnalizacji pożaru w budynku w Bydgoszczy,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie dokumentacji projektowej instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV w budynkach w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, z podziałem na następujące zadania: a) instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku „A” przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy; b) instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku „B” przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy; c) instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku „C” przy ul. Konarskiego 3 w Bydgoszczy; d) instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku przy ul. Moniuszki 15/21 w Toruniu; e) instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV zewnętrznej przy ul. Brzeskiej 6-8 we Włocławku; 2) opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Konarskiego 3 w Bydgoszczy, 2. Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 3. Opracowana dokumentacja musi być wykonana w formie papierowej i elektronicznej, oddzielnie dla każdego zadania, i powinna zawierać: 1) Projekt budowlany; 2) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; ww. dokumentacja winna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami formalno-prawnymi wymaganymi przepisami szczególnymi w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. 3) Kosztorys inwestorski; 4) Przedmiar robót; ww. dokumentacja winna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.); 4. Dokumentację projektową należy wykonać w następujących ilościach: 1) dla każdego zadania określonego w pkt 1.1 na jeden kpl. dokumentacji w wersji papierowej składają się następujące ilości egzemplarzy: a) projekt budowlany w 3 egz., b) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egz., c) kosztorys inwestorski - 1 egz., d) przedmiar robót w 1 egz. 2) dla zadania określonego w pkt 1.2 dokumentację w wersji papierowej należy wykonać w nw. ilościach egzemplarzy: a) projekt budowlany w 5 egz., b) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egz., c) kosztorys inwestorski - 1 egz., d) przedmiar robót w 1 egz. 5. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej zostanie przekazana na płycie CD i obejmuje: projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - zapisane w formacie: -pliki tekstowe - *.pdf, *.tiff – kolor, oraz edytowalnym oprogramowaniu Autocad – kolor, a przedmiar robót w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie ATH. 6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskiwania opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych, jak też uzyskanie sprawdzenia projektu przez osobę o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. Dokumentacja określona w pkt 1.2 musi być uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 11 i 11 a do SIWZ, istotne postanowienia umowy (załącznik nr 10 do SIWZ) 8. Koszty wszelkich uzgodnień ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną