Opracowanie dokumentacji projektowej na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 7/6 w Bydgoszczy

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich
 • Telefon/fax: tel. 523 481 600 , fax. 523 481 607
 • Data zamieszczenia: 2020-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1
  85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 481 600, fax. 523 481 607
  REGON: 90458507000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.adm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 7/6 w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 7/6 w Bydgoszczy. Zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w tym pozwolenia na budowę. Zakres dokumentacji projektowej remontu lokalu winien obejmować m. in. : - prace w branży budowlanej, elektrycznej, wod.-kan. i gazu (wraz z wymianą lub montażem urządzeń sanitarnych, gazowych) oraz wentylacyjnej - przebudowę pomieszczeń w obrębie lokalu mieszkalnego polegającą na uzyskaniu poprawy funkcji pomieszczeń mieszkalnych tj. wydzielenia pomieszczenia łazienki, przebudowy instalacji wod.-kan.-gaz, wykonanie ogrzewania etażowego i c.w.u. z kotłem gazowym 2-funkcyjnym z zamkniętą komorą spalania i stosownym przewodem powietrzno-spalinowym, wykonanie wentylacji w nowo wydzielonej łazience - likwidację pieców kaflowych wraz z zamurowaniem otworów kominowych i uzupełnieniem posadzek - wykonanie nowych ścianek działowych - demontaż i montaż wykładzin podłogowych (panele lub wykładzina) - wymianę drzwi wejściowych do lokalu (likwidacja jednych drzwi wejściowych) oraz uzupełnienie stolarki drzwiowej - wymianę stolarki okiennej - wykonanie prac malarskich - skucie glazury ściennej w kuchni wraz z naprawą ścian - wykonanie izolacji przeciw-wodnej i przeciwwilgociowej w łazience z uwzględnieniem ułożenia glazury ściennej i podłogowej oraz w kuchni ułożenie pasa roboczego - przebudowę pomieszczeń w obrębie lokalu mieszkalnego polegającą na uzyskaniu poprawy funkcji pomieszczeń mieszkalnych tj. wydzielenia pomieszczenia łazienki, przebudowy instalacji wod.-kan.-gaz – c.o. - wykonanie prawidłowej wentylacji w uzgodnieniu z mistrzem kominiarskim obsługującym ten budynek - budowę etażowego ogrzewania gazowego z kotłem gazowym 2-funkcyjnym (wraz z uzyskaniem Wspólnoty Mieszkaniowej) - wymianę instalacji elektrycznej w obrębie lokalu mieszkalnego wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów i standardów użytkowych (w tym przyłącza elektrycznego). - kosztorysy i przedmiary robót należy przygotować w podziale na roboty wykonywane w stanie deweloperskim (bez wyposażenia lecz z wykonanym ogrzewaniem etażowym gazowym z kotłem) i osobno roboty dla stanu wykończeniowego włącznie z wyposażeniem UWAGA: standard wykończenia lokalu należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac projektowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną