Opracowanie dokumentacji projektowej na wyposażenie w instalację gazową lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 7/4A w Bydgoszczy.

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich
 • Telefon/fax: tel. 523 481 600 , fax. 523 481 607
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1
  85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 481 600, fax. 523 481 607
  REGON: 90458507000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.adm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na wyposażenie w instalację gazową lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 7/4A w Bydgoszczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) na wyposażenie zamieszkałego gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 7/4A w instalację gazową od istniejącego w korytarzu mieszkania podejścia pod gazomierz do kuchenki gazowej w pomieszczeniu kuchni. UWAGA: zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja projektowa winna obejmować w szczególności: 1) inwentaryzację budowlano-instalacyjną do celów projektowych z naniesieniem lokalizacji i rodzaju urządzenia gazowego 2) rozbudowę instalacji gazowej do zasilania urządzeń gazowych: istniejąca kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym 3) lokalizację kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym uzgodnić pisemnie z aktualnym najemcą lokalu mieszkalnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną