OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ: NA REMONT CZĘŚCI BUD. NR 3 (HALI SPORTOWEJ) PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 10, REMONT BUD. NR 2 (ZAGOSPODAROWANIE STRYCHU) PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ 2 W BYDGOSZCZY

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska
 • Telefon/fax: tel. 261 411 361 , fax. 261 411 313
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gdańska 147
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 411 361, fax. 261 411 313
  REGON: 34126041200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/pn/11wog
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ: NA REMONT CZĘŚCI BUD. NR 3 (HALI SPORTOWEJ) PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 10, REMONT BUD. NR 2 (ZAGOSPODAROWANIE STRYCHU) PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ 2 W BYDGOSZCZY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Główny przedmiot zamówienia: CPV – 71242000-6 (przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów) Dodatkowe przedmioty zamówienia: CPV – 71320000-7 (usługi inżynieryjne w zakresie projektowania) 2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: CZEŚĆ I Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont części budynku nr 3 (hali sportowej) w kompleksie wojskowym przy ulicy Warszawskiej 10 w Bydgoszczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa treść załącznika nr 1 do SIWZ, wraz z dokumentacją fotograficzną oraz projektem umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. CZEŚĆ II Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont strychu budynku nr 2 w kompleksie wojskowym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Bydgoszczy polegający na zagospodarowaniu jego powierzchni na dwa aneksy noclegowe z przeznaczeniem na czasowy pobyt ludzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa treść załącznika nr 2 do SIWZ, wraz z dokumentacją fotograficzną oraz projektem umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71242000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną