OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA POD NAZWĄ PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG POWIATOWYCH 1504C TRZEBIEŃ-NIEMCZ-BYDGOSZCZ I 1508C NIEMCZ-JARUŻYN

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-066 Bydgoszcz, Konarskiego
 • Telefon/fax: tel. 525 835 422 , fax. 525 835 452
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
  Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 835 422, fax. 525 835 452
  REGON: 09235621900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.bydgoski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA POD NAZWĄ PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG POWIATOWYCH 1504C TRZEBIEŃ-NIEMCZ-BYDGOSZCZ I 1508C NIEMCZ-JARUŻYN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do zrealizowania robót budowlanych i uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. Zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego do dnia upływu okresu rękojmi za wady określonego dla robót budowlanych prowadzonych w oparciu o przedmiot zamówienia - nie później jednak niż do dnia 31.12.2026 r. Zaleca się by Wykonawcy, przed złożeniem oferty szczegółowo zapoznali się z terenem objętym opracowaniem projektowym. Do zadań Projektanta należy opracowanie kompletnego projektu przebudowy skrzyżowania ul. Bydgoskiej, ul. Kolonijnej i ul. Kopernika w Niemczu zgodnie z opracowaną na zlecenie Zamawiającego analizą BRD dla przedmiotowego miejsca. W ramach zamówienia należy opracować dokumentację projektowo-kosztorysową w tym: 1. zlecić opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych ze stanem prawnym dla w/w skrzyżowania oraz przylegających odcinków dróg w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowego projektu 2. projekt budowlano - wykonawczy związany z przedmiotową przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1504C Trzebień – Niemcz – Bydgoszcz i 1508C Niemcz – Jarużyn wraz z projektami wykonawczymi dla wszystkich niezbędnych branż (o ile będą wymagane, po wcześniejszym uzyskaniu warunków technicznych od gestorów sieci). Branżowe projekty wykonawcze muszą być uzgodnione oraz zatwierdzone przez właściwych gestorów. 3. uzyskanie w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych w tym wydania decyzji ZRID, a także uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym również wszystkich uzgodnień branżowych niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia: m.in. takich jak:  uzyskanie pozytywnej opinii Konserwatora Zabytków; (o ile jest wymagana)  wykonanie koniecznych opracowań wodno-prawnych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń; (o ile będą wymagane)  opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu;  opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu;  potwierdzenie spójności przedmiotowego projektu z opracowaną na zlecenie gminy Osielsko dokumentacją pn.: Budowa ulicy Kopernika w Niemczu 4. opracowanie kompletnej dokumentacji kosztorysowej tzn. kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarami robót dla wszystkich branż i kategorii robót budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania; 5. opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż i kategorii robót budowlanych będących w zakresie projektu; 6. wykonanie projektów podziału nieruchomości (wraz z wyniesieniem granic w teren po uprawomocnieniu się decyzji ZRID) (przewidywana ilość działek do podziału: 2 działki) 7. pełnienie nieodpłatnego nadzoru autorskiego na czas realizacji inwestycji objętej dokumentacją, będącą przedmiotem niniejszej umowy Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane wyżej, a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. W celu uszczegółowienia danych dotyczących infrastruktury technicznej w obszarze wskazanych inwestycji, Zamawiający zaleca, by Wykonawca zapoznał się ze stanem istniejącym dróg, sieci i urządzeń w zakresie objętym dokumentacją projektową oraz uzyskał konieczne informacje do przygotowania oferty. Szczegółowy zakres prac projektowych będzie wynikał z uzyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych oraz uzgodnień dokonywanych w trakcie projektowania (m.in. z Inwestorem oraz Gminą Osielsko). Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne materiały i uzyska warunki techniczne od gestorów sieci na ewentualne usunięcie kolizji uzbrojenia podziemnego, naziemnego i nadziemnego z projektowaną rozbudową drogi. Wykonawca musi uzyskać akceptację Inwestora dla zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie usuwania kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi oraz istniejącą infrastrukturą. Wykonawca musi uzyskać akceptację Inwestora oraz Gminy Osielsko dla zastosowanych rozwiązań projektowych mogących w sposób znaczący wpłynąć na koszty oraz jakość późniejszych robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wypisów z rejestru gruntów i sporządzenia wykazu zajmowanych działek pod inwestycję i sąsiadujących z nią, wraz z naniesionymi na mapę ewidencyjną liniami rozgraniczającymi. Dla proponowanych rozwiązań projektowych, Wykonawca zobowiązany jest do ich uzgodnienia i jeśli to konieczne, pozyskania dokumentów formalno-prawnych niezbędnych w celu czasowego korzystania z nieruchomości, odpowiednio z właściwym zarządcą drogi lub właścicielem gruntu w porozumieniu z Inwestorem. Wykonawca uzyska stosowne pełnomocnictwa od Inwestora. Zastosowane w dokumentacji rozwiązania, tj. np. parametry techniczne, ekologiczne, muszą być zgodne z obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym i dyrektywami Unii Europejskiej oraz obowiązującymi przepisami i normami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego i uczestnictwa w spotkaniach roboczych na etapie wykonawstwa oraz odbioru prac opierających się o opracowaną dokumentację. Wszelka korespondencja prowadzona przez Wykonawcę niezbędna w procesie projektowania, musi odbywać się z powiadomieniem Zamawiającego; Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego, bez wezwania, o postępie prac stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego i uczestnictwa w spotkaniach roboczych na etapie wykonawstwa oraz odbioru prac opierających się o opracowaną dokumentację. Wykonawca w umowie zobowiąże się do pełnienia nadzoru autorskiego na podstawie dokumentacji projektowej, podczas: 1) prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, 2) wykonywania tych robót - do dnia upływu okresu rękojmi za wady określonego dla robót budowlanych - nie później jednak niż do dnia 31.12.2026 r. W razie sprzeczności pomiędzy informacjami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z zastosowaniem art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca przygotuje oświadczenie informujące, że w wykonanych opracowaniach nie zastosowano nazw własnych i wszelkie zastosowane materiały zostały określone poprzez nadanie im zakresu parametrów minimalnych lub maksymalnych. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. Wykonawca przygotuje oświadczenie, że opracowane materiały są kompletne i sporządzone prawidłowo dla celu, jakiemu mają służyć, Dokumentację projektową, należy dostarczyć Zamawiającemu w następujących formach: 1) papierowej: a) projekty budowlano-wykonawczy wraz z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - po 5 egz. dla Zamawiającego i dodatkowo w liczbie niezbędnej do uzyskania koniecznych decyzji i zgłoszeń, b) raport oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagany) - 5 egz., c) projekty wykonawcze (dla każdej branży oddzielnie) - po 4 egz. d) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - po 4 egz. dla każdej branży e) przedmiar robót - po 2 egz. dla każdej branży oddzielnie, f) kosztorys inwestorski i ofertowy - po 2 egz. dla każdej branży oddzielnie, g) projekt tymczasowej organizacji ruchu – 4 egz. h) projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz. i) pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem wodno-prawnym (o ile będzie wymagany) – 2 egz. j) badania geotechniczne podłoża - 2 egz., 2) elektronicznej: każdy rodzaj opracowania, w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. Należy dołączyć 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płytach CD
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną