Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla adaptacji poddasza nieużytkowego na sale dydaktyczne w budynku dydaktycznym przy ul. Kopernika 1 w Bydgoszczy”

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-064 Bydgoszcz, Chodkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 523 419 100 , fax. 523 608 206
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Chodkiewicza 30
  85-064 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 419 100, fax. 523 608 206
  REGON: 34005769500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla adaptacji poddasza nieużytkowego na sale dydaktyczne w budynku dydaktycznym przy ul. Kopernika 1 w Bydgoszczy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej istniejącej nieruchomości w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, niezbędnym do sporządzenia przedmiarów robót i dokumentacji projektowej. 2) Sporządzenie projektu budowlanego oraz wielobranżowych projektów wykonawczych wszystkich branż wraz ze zmianą sposobu użytkowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn.zm.),z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę. 3) Wykonanie przedmiaru robót dla wszystkich branż zgodnie z Dz. U. 2013 poz. 1129. 4) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych. 5) Sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż objętych zakresem opracowania. 6) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 7) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień m.in. w zakresie ppoż., wymagań sanitarnych oraz bhp od rzeczoznawców (jeżeli zajdzie taka potrzeba). 8) Udzielanie odpowiedzi na pytania w postępowaniach przetargowych dotyczących robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. 9) Uzgadnianie na bieżąco z Zamawiającym proponowanych rozwiązań technicznych w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. 10) Dostarczenie do Zamawiającego jednej koncepcji opracowania projektowego i uzyskanie jej akceptacji. 11) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę wraz z pokryciem wszystkich opłat z tym związanych. Dokumentację projektową i kosztorysową należy opracować:  w formie graficznej: dokumentacja projektowa w 5 egzemplarzach, przedmiar robót, STWiOR, kosztorys inwestorski w 2 egzemplarzach,  w formie elektronicznej nagranej na nośniku CD w 1 egzemplarzu. Całość w formacie pdf, dokumenty tekstowe z rozszerzeniem doc., rysunki w formacie dwg, dxf (do odczytu w programie AUTOCAD) oraz kosztorysy w formacie ath i kst. Wymagane jest aby pliki wersji elektronicznej w pdf odpowiadały wersji drukowanej (rysunki zawierały podpisy projektantów i inne elementy naniesione na wersję drukowaną). II. Zakres szczegółowy projektu: W ramach zadania należy zaprojektować adaptację poddasza nieużytkowego w części określonej w załączonych ekspertyzach i opiniach technicznych. W pomieszczeniu nr 308 (nr na rzucie poddasza - 3.20) przewidziana jest sala dydaktyczna (laboratorium) informatyczne dla 20 osób (sala nr 1). W części poddasza o nr. 3.16, 3.17, 3.18 na rzucie poddasza ma powstać laboratorium mechatroniki dla 40 osób, które ma być przedzielone ścianą mobilną (sala nr 2). Dokumentacja projektowa obejmuje branże budowlaną, sanitarną oraz elektryczną. Zakresy prac związanych z branżą budowlaną zawarte są w ekspertyzie technicznej oraz analizę techniczną p-poż, natomiast w branży sanitarnej (instalacji wentylacyjnej) w opinii technicznej. Zalecane jest zaprojektowanie oddzielnych układów wentylacji dla sal nr 1 nr 2. Układy wentylacji muszą zawierać agregaty chłodnicze. Dokumentacja w zakresie branży sanitarnej musi zawierać również instalację grzewczą c.o. Zakres dokumentacji projektowej w branży elektrycznej obejmuje zaprojektowanie:  instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,  instalacji gniazd wtyczkowych 230V ogólnego stosowania oraz dedykowanych DATA,  zasilania WLZ-ów oraz rozdzielnic elektrycznych, central wentylacyjnych oraz innych urządzeń znajdujących się w projektach pozostałych branż,  zasilania oraz sterowania do rolet w salach wykładowych poprzez przycisk sterowniczy,  zaprojektowanie instalacji multimedialnej (rzutnik wraz z ekranem sterowanym elektrycznie w każdej z sal),  instalacji teleinformatycznej kat. UTP 6 i światłowodu do serwerowni oraz szafki RACK (wytyczne do jej wyposażenia należy skonsultować z Działem Informatyzacji UKW),  instalacji SSP (rozbudowa istniejącej). Dokumentacja musi zawierać również projekt platformy z poziomu poddasza na poziom piwnicy do wyjścia ewakuacyjnego. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót należy wykonać w dwóch wersjach: - wspólne dla całej inwestycji, - oddzielne dla sal nr 1 i nr 2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy. Wszystkie rozwiązania dotyczące zakresu opracowania jak i wyposażenia muszą zostać skonsultowane z Zamawiającym, w celu weryfikacji najlepszego rozwiązania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną