Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14 + 000, etap I od ok 0+000 do km 7+808

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-071 Bydgoszcz, Adama Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 (52) 33 91 100 , fax. +48 (52) 33 91 200
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
  Adama Mickiewicza 15
  85-071 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48 (52) 33 91 100, fax. +48 (52) 33 91 200
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bydgoszcz.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14 + 000, etap I od ok 0+000 do km 7+808
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14 + 000, etap I od ok 0+000 do km 7+808. Zakres inwestycji obejmuje kształtowanie przekroju Kanału Bachorza Duża, poprzez obustronne oraz jednostronne wykonanie prac modernizacyjnych w jego korycie od km 0+000 do km 7+808 jego biegu. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań. Dokumentacja projektowa do robót budowlanych które będą podlegały nadzorowi inwestorskiemu jest dostępna w postępowaniu pn.: „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000 – Etap I od km 0+000 do km 7+808”. Link do postępowania: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r181,Ksztaltowanie-przekroju-podluznego-i-poprzecznego-oraz-ukladu-poziomego-Kanalu-B.html Obowiązki inspektora nadzoru 1) przekazanie Wykonawcy placu budowy; 2) sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186, z późn. zm.) i zasadami wiedzy technicznej; 3) kontrolowanie zgodności realizacji budowy z projektem oraz uzgodnieniami w ramach wykonanych prac budowlanych; 4) wnioskowanie o wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie a zgłoszonych przez kierownika budowy w ramach wartości umownych zadania pn. Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14 + 000, etap I od ok 0+000 do km 7+808”; 5) kontrolowanie prawidłowości realizacji zadania z planem BIOZ oraz jego akceptacja; 6) czuwanie i odpowiedzialność nad przestrzeganiem przepisów BHP przy realizacji prac budowlanych; 7) udzielanie stosownych wyjaśnień Wykonawcy odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania; 8) Dokonywanie regularnych wpisów do Dziennika Budowy; 9) sprawdzanie, kontrolowanie i egzekwowanie właściwej jakości robót i wyrobów budowlanych, w tym kontrola zgodności z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami, sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów jakości (atestów, świadectw, jakości, wyników badań) dotyczących materiałów, wyrobów itp. oraz zapobieganie stosowania wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową, wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 10) podejmowanie działań dla zabezpieczenia terminowej realizacji robót budowlanych, w tym monitorowanie Zamawiającemu ryzyka niewykonania prac w terminie; 11) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad i usterek; 12) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbiór techniczny prób, instalacji i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w próbach, pomiarach i odbiorach technicznych; 13) dokonanie w Dzienniku Budowy wpisu o gotowości do odbioru oraz udział w czynnościach odbiorowych i przekazywaniu ich do użytkowania; 14) na żądanie Zamawiającego udział w Komisjach Technicznych na budowie lub u Zamawiającego; 15) kompletowanie dokumentacji powykonawczej, w tym sprawdzanie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów powykonawczych oraz kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe/zamienne; 16) kontrolowanie i dokonywanie rozliczenia budowy, m.in. kosztorysów powykonawczych wraz z innymi dokumentami załączonymi do rozliczenia tych robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i w celu sprawdzenia pod względem ilościowym i jakościowym rzeczywiście wykonanych prac. 17) stawianie się na terenie budowy na czas wykonywania robót wymagających nadzoru nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu; 18) po zakończeniu robót budowlanych, w przypadku wyniknięcia kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie tych kwestii poprzez sporządzanie niezbędnych dokumentów a zwłaszcza m.in. opinii, weryfikacji dokumentacji z przeprowadzonej inwestycji itp., przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi w ramach uzgodnionej w niniejszej umowie cenie ryczałtowej; 19) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi dla robót objętych zamówieniem, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego objętego niniejszą umową; 20) informowanie Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres poczty e mail wskazany w §7 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy o zagrożeniach w realizacji zadania, występujących odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu wykonania zadania; 21) kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywania w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenia dla oceny właściwego wykonania robót zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia, SIWZ oraz przepisami prawa; 22) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku wykonywania prac budowlanych, a w razie potrzeby zasięgania opinii autora projektu lub rzeczoznawców, w tym występowanie o udzielenie informacji; 23) egzekwowanie od Wykonawcy robót wszystkich warunków realizacji umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą robót, w tym usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie realizacji i na dzień odbioru; 24) na wezwanie Zamawiającego, przekazane pocztą elektroniczną, stawianie się na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w wezwaniu przez Zamawiającego; 25) sprawdzenia faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót pod względem merytorycznym i formalnym; 26) weryfikacja przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów niezbędnych do odbioru inwestycji pod względem merytorycznym i formalnym; 27) organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań zwołanych przez Zamawiającego i ich protokołowania; 28) opiniowanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej podwykonawców zgłaszanych przez Wykonawcę zadania robót budowlanych i kontrolowanie sposobu wykonania umowy przez Wykonawcę, pod kątem zabezpieczenia Zamawiającego przed ryzykiem solidarnej odpowiedzialności inwestora za roszczenia podwykonawców; 29) egzekwowanie od Wykonawcy zadania robót budowlanych kompletnej dokumentacji dotyczącej podwykonawców, w tym oświadczeń o niezaleganiu z płatnościami oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego zarządzania ryzykiem solidarnej odpowiedzialności inwestora za roszczenia podwykonawców; 30) sprawdzanie wszelkiej dokumentacji i korespondencji przekazywanej przez Wykonawcę robót budowlanych pod względem merytorycznym i formalnym; 31) Sprawdzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego dla inwestycji przedłożonej przez Wykonawcę robót budowlanych oraz jego akceptacja i bieżące sprawdzanie przestrzegania harmonogramu. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może też: 1) Wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych; 2) Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71310000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną