Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi nr 246 Paterek – Szubin – Łabiszyn – Złotniki Kuj. – Dąbrowa Biskupia. Odcinek Złotniki Kujawskie - Gniewkówiec w km 49+125-51+325

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi nr 246 Paterek – Szubin – Łabiszyn – Złotniki Kuj. – Dąbrowa Biskupia. Odcinek Złotniki Kujawskie - Gniewkówiec w km 49+125-51+325
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy wykonania robót: 1) wyfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na głębokość do 4cm. Miejsca do remontu zastaną wyznaczone przed rozpoczęciem robót i obejmują około 19% powierzchni odcinka 2) oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową wyfrezowanych odcinków nawierzchni 3) wyprofilowanie mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 100kG/m2 wyfrezowanych fragmentów nawierzchni 4) wyrównanie zaniżonych poboczy przy krawędziach jezdni oraz zjazdów indywidualnych materiałem z frezowania nawierzchni bitumicznej 5) ścięcie zawyżonych poboczy gruntowych przy grubości 10 cm z odwiezieniem urobku na odległość 3km 6) mechaniczne oczyszczenie zanieczyszczonych fragmentów nawierzchni bitumicznej przed powierzchniowym utrwaleniem - całkowitej powierzchni 7) powierzchniowe utrwalenie wyremontowanej nawierzchni emulsją asfaltową, kationową, modyfikowaną C69BP3PU i grysami bazaltowymi 5/8 8) oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, krawędziowe – linie ciągłe i przerywane. 3. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz przedmiar robót będący integralną częścią dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną