Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy w 2020 r.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-844 Bydgoszcz, Toruńska
 • Telefon/fax: tel. 52 5822723, , fax. 52 5822777
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
  Toruńska 174 A
  85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5822723, , fax. 52 5822777
  REGON: 90476971000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy w 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP, w związku z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, polegające na przebudowie chodników na terenie Miasta Bydgoszczy w 2020 r. Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia, określają następujące dokumenty, stanowiące załączniki do SIWZ: 1) opis przedmiotu zamówienia (OPZ), wspólny dla obu zadań (części), 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), wspólne dla obu zadań (części), 3) wzory kosztorysów ofertowych dla zamówienia podstawowego i dla prawa opcji – oddzielne dla każdego zadania (części), 4) wzór umowy – wspólny dla obu zadań (części), które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl. Poza podstawowym zakresem zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w pełnym lub w częściowym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną