Przebudowa, dobudowa o pomieszczenia rozprężarki gazów oraz rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku dydaktycznym przy ul. Karłowicza 24 w Bydgoszczy w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Karłowicza 24 w Bydgoszczy”

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-067 Bydgoszcz, Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. +48525853698 , fax. +48525853692
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Jagiellońska 13-15
  85-067 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48525853698, fax. +48525853692
  REGON: 00000132400037
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cm.umk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa, dobudowa o pomieszczenia rozprężarki gazów oraz rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku dydaktycznym przy ul. Karłowicza 24 w Bydgoszczy w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Karłowicza 24 w Bydgoszczy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Przebudowa, dobudowa o pomieszczenia rozprężarki gazów oraz rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku dydaktycznym przy ul. Karłowicza 24 w Bydgoszczy w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Karłowicza 24 w Bydgoszczy” 3. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację robót budowlanych w dwóch etapach. Etap I - prawe skrzydło na wszystkich kondygnacjach (roboty budowlano- instalacyjne w zakresie pomieszczeń nr 24-54 parter, 114-146 I piętro, 219-255 II piętro, 315-335 III piętro) realizowany będzie w roku 2020 w terminie od dnia 3 lutego do dnia 31 lipca 2020 r.. Etap II - lewe skrzydło na wszystkich kondygnacjach (roboty budowlano- instalacyjne w zakresie pozostałych pomieszczeń wraz z wymianą pokrycia dachu) realizowany będzie w roku 2021 w terminie od dnia 4 maja 2021 do 30 września 2021. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Zabezpieczenie mikroskopu znajdującego się w Katedrze Histologii i Embriologii (etap I-2020 r.), który pozostaje w pomieszczeniu na czas prowadzonych robót budowlanych, 2) Rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku, 3) Dobudowę pomieszczenia rozprężarki gazów laboratoryjnych, 4) Wykonanie instalacji gazów laboratoryjnych, 5) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, 6) Wykonanie instalacji teletechnicznych i ppoż., 7) Wymianę pozostałych instalacji elektrycznych i sanitarnych, 8) Przebudowę i modernizację pomieszczeń dydaktycznych, biurowych i laboratoryjnych. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku 6 do SIWZ – Dokumentacja Techniczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną