Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica – Sierpc m. Brodnica ul. Podgórna (ul. Rzeźnicka do ronda trasy Przemysłowej) od km 1+702 do km 2+652, dł. 0,950 km

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica – Sierpc m. Brodnica ul. Podgórna (ul. Rzeźnicka do ronda trasy Przemysłowej) od km 1+702 do km 2+652, dł. 0,950 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Zamówienie dotyczy wykonania wg poniższego: • robót pomiarowych, • robót przygotowawczych, • oczyszczenia i skropienia nawierzchni, • wykonania nawierzchni bitumicznej , w-wa ścieralna gr. 4cm, • zabezpieczenia naw. bit. siatką szklano-węglową, • wyrównania ist. podbudowy mieszanką min.-bit., • regulacji wjazdów z kotki brukowej, • regulacji pionowej urządzeń obcych, • ułożenia ścieku ulicznego z kostki betonowej, • remontu zatoki autobusowej, • oznakowania poziomego grubowarstwowego. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu. 4. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz przedmiar robót będący integralną częścią dokumentacji projektowej. 5. Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych zgodnie z warunkami umowy. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zmawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji do sprawdzeniu jego należytego wykonania. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zadania. 7. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Punkt odnosi się do szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie prowadzenia robót ziemnych w obrębie urządzeń obcych (sieci energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, gazowe i inne) wykonując przekopy kontrolne. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność karną i materialną za ewentualne uszkodzenia urządzeń obcych powstałe w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które mogły powstać na skutek prowadzenia robót. 9. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania jeżeli zajdzie taka konieczność niezbędnych opinii i uzgodnienia z instytucjami, organami administracji publicznej oraz gestorami sieci podziemnych i nadziemnych. 10. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale XIV SIWZ. 11. Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji. 12. Zamawiający nie przewiduje odbioru częściowego i płatności z tego tytułu. II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany od daty podpisania umowy do dnia 30.10.2020r. 2. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień w którym Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną