„Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na terenie Miasta Bydgoszczy w 2020 roku – pakiet II”

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-844 Bydgoszcz, Toruńska
 • Telefon/fax: tel. 52 5822723, , fax. 52 5822777
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
  Toruńska 174 A
  85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5822723, , fax. 52 5822777
  REGON: 90476971000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na terenie Miasta Bydgoszczy w 2020 roku – pakiet II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP, polegające przebudowie, zgodnie z art. 3 pkt. 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, nawierzchni ulic . Na ul. Stawowej – usunięcie całej konstrukcji jezdni i zatok parkingowych i wykonanie nowej konstrukcji w nowym układzie geometrycznym. Prace będą wykonywane przy całkowitym zamknięciu ulicy. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostarcza „Zamawiający”. Zgodnie z tym projektem prace będą wykonywane w dwóch etapach. Niweleta ulicy pozostaje bez zmian. Konstrukcje poszczególnych nawierzchni należy wykonać wg. załączonych przekrojów i zgodnie z kosztorysem. Wykonanie warstwy odsączającej na poszczególnych elementach robót do decyzji inspektora nadzoru. Na łukach należy zastosować krawężniki uliczne łukowe dostosowane do promieni poszczególnych łuków. Podbudowę bitumiczną układać w dwóch warstwach. 3.3. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały w załącznikach do SIWZ, stanowiących jej integralną część, tj. w: 1. opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), 2. dokumentacji projektowej (DP) w formie planów sytuacyjnych, rysunków i szkiców oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), 3. wzorze kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar robót, 4. wzorze Umowy, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną