Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 na odcinku od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 na odcinku od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy wykonania: a) Branża drogowa, stan zaawansowania 57%. b) Branża mostowa, stan zaawansowania 70%. c) Branża sanitarna, stan zaawansowania 86%. d) Branża elektryczna, stan zaawansowania 94% e) Branża telekomunikacyjna, stan zaawansowania 96% f) Branża zieleń, stan zaawansowania 45% g) Branża kolejowa, stan zaawansowania 0% Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają: Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej "OPZ" - załącznik nr 9 do SIWZ), Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz przedmiary robót będące integralną częścią dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną