Przebudowa pomieszczeń na potrzeby montażu urządzenia typu gamma kamera SPECT-CT w budynku nr 5, piętro II

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-681 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. 261 417 448 , fax. 261 416 110
 • Data zamieszczenia: 2019-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Powstańców Warszawy 5
  85-681 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 417 448, fax. 261 416 110
  REGON: 90538318300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.10wsk.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń na potrzeby montażu urządzenia typu gamma kamera SPECT-CT w budynku nr 5, piętro II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa pomieszczeń na potrzeby montażu urządzenia typu gamma kamera SPECT-CT w budynku nr 5, piętro II wg na warunkach określonych w: 1) Dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów i rysunków, zestawienia kosztów R, M i S, 2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla nowej wewnętrznej linii energetycznej poprowadzonej bezpośrednio z rozdzielni energetycznej (bud. Nr 16 stacja energetyczna) do rozdzielni energetycznej w bud. nr 5. Prace winny być wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-19.00.oraz w soboty w godz. 8.00.-14.00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną