Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kuchni na potrzeby Zakładu Rehabilitacji.

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-826 Bydgoszcz, Szpitalna
 • Telefon/fax: tel. +48523709124 , fax. +48523709125
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Szpitalna 19
  85-826 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48523709124, fax. +48523709125
  REGON: 09235474600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kuchni na potrzeby Zakładu Rehabilitacji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania kuchni na potrzeby Zakładu Rehabilitacji". 2. Roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o: 2.1. dokumentację projektową wraz z uzupełnieniem do projektu wykonawczego i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, w tym o załączone do SIWZ przedmiary; 2.2. postanowienie Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wydane w dniu 11 lipca 2017 r; 2.3. ekspertyzę techniczną zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku po byłej kuchni na potrzeby przychodni - zakładu rehabilitacji przy Wielospecjalistycznym Szpitalu miejskim im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19 z czerwca 2017 r; 2.4. pozwolenie na budowę - Decyzja nr 774/2017 wydana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 07 sierpnia 2017 r; 2.5. kosztorys ofertowy wybranego Wykonawcy; 2.6. SIWZ niniejszego postępowania wraz z załącznikami; 2.7. treść aktów prawnych właściwych dla przedmiotu i zakresu wykonywanych robót; 2.8. inne zobowiązania Wykonawcy, o których mowa w Istotnych postanowieniach umowy. 3. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze w formie pisemnej + 1 egzemplarz na płycie CD). Dokumentacja musi zawierać min. aktualne certyfikaty i atesty na wbudowane materiały i urządzenia, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi urządzeń, karty gwarancyjne urządzeń, mapę powykonawczą elementów wchodzących w skład inwestycji w celu prawidłowego odbioru wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja po zakończonym odbiorze będzie stanowiła dokumentację eksploatacyjną. 4. Wykonawca przed zgłoszeniem odbioru końcowego skompletuje i przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiający wystąpienie o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkie dokumenty wymagane przepisami prawa - w tym dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty wymienione w Istotnych postanowieniach umowy i w STWiOR oraz będzie współdziałał z Zamawiającym w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 5. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Tryb i procedurę odbiorów definiują Istotne postanowienia umowy. 6. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu (w toku postępowania, na wezwanie Zamawiającego) kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów. Zamawiający informuje, iż przedmiar robót stanowi jedynie podstawę informacyjną i nie może stanowić jedynej podstawy do kalkulacji ceny ofertowej, a także nie może stanowić podstawy do roszczeń z tytułu niedoszacowania wyceny zamówienia przez Wykonawcę. Przedstawione w przedmiarze robót nakłady rzeczowe wraz z zestawieniem podstawowych materiałów służą tylko celom informacyjno - pomocniczym. Przy wyliczaniu ceny ofertowej, która jest ceną ryczałtową, niepodlegającą waloryzacji, należy uwzględnić wszystkie nakłady, które są niezbędne do wykonania opisanego w SIWZ przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na podstawie SIWZ oraz całej dokumentacji projektowej, samodzielnie oszacować zakres wszystkich niezbędnych robót i przeanalizować wszystkie pozostałe dokumenty składające się na kompletną dokumentację projektową oraz dokonać stosownych wyliczeń na potrzeby oferty, którą zamierza złożyć. 7. Protokolarne przekazanie terenu budowy z udziałem osób upoważnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej i STWiOR. 8. Zamawiający informuje, że projekt wykonawczy jest uzupełnieniem i uszczegółowieniem projektu budowlanego. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym. Wszystkie rozbieżności z projektami branżowymi należy skonsultować z projektantem generalnym. Tryb wyjaśniania niezgodności bądź dokonywania zmian definiuje pkt.16 pt."Uwagi końcowe" projektu architektonicznego. 9. W zakres niniejszego zadania nie wchodzi wyposażenie meblowe i ruchome (kosze na śmieci, wieszaki, dozowniki mydła itp.) określone w technologii , a nie uwzględnione w przedmiarach. Zakres prac obejmuje również wykonanie wszystkich wymaganych zabezpieczeń i oddzieleń pożarowych pomiędzy przebudowywanym budynkiem a budynkiem głównym szpitala, zgodnie z "Uzupełnieniem do projektu wykonawczego" oraz "Ekspertyzą ppoż" w terminie do 80 dni od daty zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. 10. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zaoferowanej w postępowaniu musi skalkulować w ofercie wszystkie koszty, których poniesienie jest niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający umożliwi Wykonawcom odbycie wizji lokalnej. Dokonanie wizji lokalnej jest możliwe codziennie w dni powszednie w godzinach 08.00 - 15.00 - w celu uzgodnienia konkretnego terminu Wykonawca winien się uprzednio skontaktować z Zamawiającym - tel. (52) 370 91 40. 11. Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia (roboty budowlane, materiały budowlane, dostarczone i zainstalowane urządzenia) wynosi minimum 36 miesięcy. W przypadku, gdy warunkiem utrzymania gwarancji na wbudowane lub zamontowane urządzenia jest konieczność ich serwisowania, konserwacji, przeglądów - koszt serwisu, przeglądów, konserwacji przez cały okres gwarancji ponosi Wykonawca (z wyłączeniem opłat za materiały eksploatacyjne). Gwarancja biegnie od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót bez uwag wraz z kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji i obiektu w użytkowanie. 12. Realizacja zamówienia nie może w sposób istotny utrudniać funkcjonowania WSM w Bydgoszczy. 13. Prace prowadzone będą w części obiektu, na którym równolegle prowadzona jest inwestycja polegająca na przebudowie i rozbudowie istniejącego obiektu. W związku z tym wybrany Wykonawca przy realizacji swego zakresu robót zobowiązany będzie do współdziałania, współpracy i koordynacji prac z Wykonawcą wykonującym prace na obiekcie, tak aby oba zadania były realizowane bez zakłóceń. Z uwagi na powyższe Zamawiający rekomenduje przez złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem robót oraz dokumentacją prowadzonej aktualnie inwestycji. 14. Z uwagi na nierówności poziomu istniejących posadzek Wykonawca dostosuje bezprogowo poziomy ciągów komunikacyjnych na styku połączeń budynku objętego niniejszym projektem oraz projektem realizowanym pn. "Rozbudowa i przebudowa obiektów szpitalnych na potrzeby oddziałów rehabilitacji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania w istniejącej części biurowej pomieszczeń biurowych na pokoje łóżkowe (pokoje pacjentów) i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych oraz budowie i przebudowie dojść i dojazdów dla obsługi projektowej rozbudowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi" objętej pozwoleniem na budowę nr 465/2018 z dnia 22.05.2018 r. 15. Plac budowy umiejscowiony jest na terenie funkcjonującego szpitala, w związku z tym Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposób gwarantujący możliwość bieżącej eksploatacji Szpitala. Wymagane technologią warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach poszczególnych mediów dla części Szpitala nie będącej przedmiotem inwestycji, należy ograniczyć do niezbędnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 16. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zużytych przez Wykonawcę w czasie wykonywania robót mediów, tj, prądu i wody. Obciążenie następować będzie do każdego 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Podstawą wystawienia faktury obciążającej Wykonawcę będą wskazania odpowiednich urządzeń pomiarowych. 17. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie BHP i PPOŻ oraz utrzymanie porządku na terenie prowadzonej inwestycji, składowanie i utylizację odpadów na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi procedurami Zamawiającego obowiązującymi w tym zakresie. 18. Wszystkie urządzenia, materiały, elementy i technologie powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty. 19. Występujące w tekście dokumentacji znaki i nazwy towarowe użyto jedynie w celu określenia zakładanych tzw. standardów technicznych i materiałowych i/lub wyglądu estetycznego materiałów wykończeniowych. Dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach równoważnych lub wyższych od zaprojektowanych po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 20. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno - prawne, a także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację generalnego projektanta, inspektora nadzoru i inwestora. 21. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w formie maksymalnie 4 faktur. Faktury częściowe muszą odzwierciedlać rzeczywiste zaawansowanie robót wykonanych w okresie rozliczeniowym potwierdzone protokołem odbioru zaakceptowanym i podpisanym przez właściwych inspektorów nadzoru. Suma faktur częściowych nie może być większa niż 60% wartości zamówienia brutto. 22. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia (w toku postępowania, na wezwanie Zamawiającego) Harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie ze wzorem - Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Harmonogram rzeczowo - finansowy Wykonawca sporządzi w kwotach brutto. 23.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy: 1) aktualnego ubezpieczenia w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec mienia i osób trzecich, od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia minimum 1.000.000,00 zł; 2) aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia równą minimum wartości kontraktu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną