Przebudowa ulicy Czołgistów w Bydgoszczy polegająca na budowie zatoki postojowej, zjazdów, chodnika oraz instalacji odwodnienia w ramach programu BBO

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-844 Bydgoszcz, Toruńska
 • Telefon/fax: tel. 52 5822723, , fax. 52 5822777
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
  Toruńska 174 A
  85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5822723, , fax. 52 5822777
  REGON: 90476971000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Czołgistów w Bydgoszczy polegająca na budowie zatoki postojowej, zjazdów, chodnika oraz instalacji odwodnienia w ramach programu BBO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - dalej UPZP polegające na budowie w rozumieniu art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - dalej „uPb”, w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia, szczegółowo określonych w: 1) opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), dokumentacji projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) pn. „Przebudowa ulicy Czołgistów w Bydgoszczy polegająca na budowie zatoki postojowej, zjazdów, chodnika oraz instalacji odwodnienia ”, opracowanych przez firmę Kulczyk Projekty Łukasz Kulczyk , ul. Kosynierów Gdyńskich 27/42, 86-300 Grudziądz 2) wzorze kosztorysu ofertowego, zawierającego przedmiar robót, 3) wzorze Umowy, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną