Przygotowanie terenów inwestycyjnych (makroniwelacja i rozbiórki) przy ulicy E. Petersona w Bydgoszczy na rzecz Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o. o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-862 Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców
 • Telefon/fax: tel. 52 365 33 10
 • Data zamieszczenia: 2020-07-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o. o.
  ul. Bydgoskich Przemysłowców 6
  85-862 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 365 33 10
  REGON: 34001127900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bppt.pl; www.bip.bpp.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie terenów inwestycyjnych (makroniwelacja i rozbiórki) przy ulicy E. Petersona w Bydgoszczy na rzecz Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przygotowaniu terenów inwestycyjnych (makroniwelacja i rozbiórki) przy ulicy E. Petersona w Bydgoszczy na rzecz Bydgoskiego Parku Przemysłowo Technologicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku 3.C wraz z dokumentacją C.1-C.10 Zamówienie stanowi jednolity projekt i nie jest podzielone na części. Załącznik nosi nazwę 3.C, ponieważ zamówienia na części A i B zostały udzielone w odrębnym postępowaniu. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. 3. Zamówienie realizowane będzie w ramach działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poddziałania 1.4.3. Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 konkurs nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-303/19. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli środki, o których mowa w niniejszym ustępie nie zostaną mu przyznane (art. 93 ust. 1a ustawy Pzp). 4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji technicznej użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się produkt o parametrach i wymaganiach minimalnych wyszczególnionych (wymienionych) i określonych w szczegółowym zakresie w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji technicznej. Przez normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości. 5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia: robotnicy budowlani, przy wykonaniu całości zamówienia. Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ określa w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osoby, o której mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego postępowania i zastosowane materiały na okres 2 lat licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia i zastosowane materiały na okres 2 lat licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 8. Załączone przedmiary mają charakter wyłącznie orientacyjny i Wykonawca korzysta z nich na własną odpowiedzialność. Podczas kalkulowania oferty Wykonawca jest zobowiązany bazować na własnych przedmiarach. 9. W ramach wynagrodzenia Wykonawca uwzględnia wszelkie koszty wykonania zamówienia, w tym koszty pracownicze, podatków, składek, BHP, zajęcie pasa drogowego, opłat skarbowych i innych opłat administracyjnych, diet, noclegów, delegacji, ewentualnego nadzoru saperskiego, przyrodniczego, konserwatorskiego, archeologicznego i innych kosztów powiązanych z zamówieniem. 10. Zamówienie będzie wykonane wyłącznie na wyraźne wezwanie Zamawiającego (nazywane dalej „wezwaniem do rozpoczęcia prac”). 11. Wezwanie do rozpoczęcia prac nastąpi w formie pisemnej lub email na adres do kontaktu do Wykonawcy wskazany w umowie. 12. Jeżeli Wykonawca nie został wezwany do rozpoczęcia prac do dnia 31 grudnia 2021 r., umowa rozwiązuje się z końcem tego dnia, a żadna ze stron nie może zgłaszać roszczeń wobec drugiej z tego tytułu (poza zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną