Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko, Sekretariat

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko, Sekretariat
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa zamówienia: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W LATACH 2019 – 2022 CPV 09.30.00.00-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2. Szczegółowe informacje o punktach poboru energii, ich danych technicznych, grupach taryfowych oraz szacowanym zużyciu rocznym energii, znajdują się w ZAŁĄCZNIKU NR 7 do SIWZ. 3. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ilość pobrana przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych. 4. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w formularzu cenowym. 5. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. 6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. z dnia 20 stycznia 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) oraz w oparciu o przepisy wykonawcze do tej ustawy. 7. Wybrany Wykonawca w niniejszym postępowaniu, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jako pełnomocnik umocowany stosownym pełnomocnictwem, jest zobowiązany do zawarcia odrębnej umowy na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej w przypadku braku takiej umowy dla danego punktu poboru. Niniejsza umowa nie obejmuje czynności związanych z dystrybucją energii elektrycznej, wchodzących w zakres odrębnych umów związanych ze świadczeniami usług dystrybucyjnych z Operatorem Systemu Dystrybucji (zwanego dalej ”OSD”), a jedynie do reprezentowania na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Zamawiającego przed OSD w procesie zawierania umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. 8. Dla realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi mieć zawartą ważną umowę, tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucji, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD, na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do obiektów RDW Żołędowo. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia OSD zawartej z Zamawiającym umowy sprzedaży energii elektrycznej w imieniu Zamawiającego na podstawie pełnomocnictwa. 10. Energię elektryczną Zamawiający będzie zużywał na potrzeby działalności własnej jako odbiorca końcowy. 11. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o których mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 11.1. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji związane jest z niemożliwością określenia kosztów zużycia energii - Zamawiający dopuszcza zwiększenie ilości punktów poboru energii w trakcie trwania umowy - przewiduje się 20% zamówienia podstawowego. 11.2. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. 11.3. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 30.06.2022 r. 11.4. O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją. 11.5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. 11.6. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale będzie realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią warunków poprzez zawarcie aneksu uruchamiającego prawo opcji. 11.7. Prawo opcji zobowiązuje wykonawcę do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym aneksem. 11.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia po takich samych cenach jednostkowych jak w zamówieniu podstawowym. 12. Zamawiający posiada zawartą umowę na dostawę energii elektrycznej z firmą ENEA S.A. Umowa jest zawarta na czas określony i obowiązuje do dnia 30.06.2019r. Usługi dystrybucyjne świadczone są na podstawie odrębnych umów, zawartych na czas nieokreślony, z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD): ENEA Operator Sp. z o.o. 13. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną