Remont łazienek w kwaterach internatowych na VIII i IX piętrze internatu garnizonowego przy ul. Sułkowskiego 52 w Bydgoszczy.

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska
 • Telefon/fax: tel. 52 52 57 805 , fax. 52 52 57 825
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
  ul. Gdańska
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 52 57 805, fax. 52 52 57 825
  REGON: 11263946001880
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont łazienek w kwaterach internatowych na VIII i IX piętrze internatu garnizonowego przy ul. Sułkowskiego 52 w Bydgoszczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont łazienek w kwaterach internatowych na VIII i IX piętrze internatu garnizonowego przy ul. Sułkowskiego 52 w Bydgoszczy. 2. Szczegółowy zakres robót stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)- załącznik nr 7 do SIWZ, Przedmiary- załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną