Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w latach 2020 - 2021

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2020-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w latach 2020 - 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa zamówienia: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w latach 2020 - 2021” CPV 45 23 31 42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 2. 1) część I obejmuje drogi: Lp. Nr drogi Nazwa Kilometraż Długość 1. 200 st. kol. Cierpice - do DK Nr 10 0+000 - 0+784 0,784 2. 250 Suchatówka - Służewo 0+000 – 14+496 14,496 3. 258 DK91 – rz.Wisła 0+000 - 0+945 0,945 4. 273 Cierpice - Mała Nieszawka 0+000 - 7+120 7,120 5. 291 st. kol. Otłoczyn - DK nr 91 0+000 - 2+187 2,187 6. 546 Zławieś Wielka - Łubianka 0+000 - 13+123 13,123 7. 551 Unisław (DW550) – Kończewice –Chełmża - Pluskowęsy - Orzechowo 16+406 – 0+046 33,640 8. 552 Różankowo - Łysomice- Lubicz 0+000 - 17+311 17,311 9. 553 Toruń - Wybcz 6+142 - 21+780 15,638 10. 578 st. kol. Ostromecko - do dr. Nr 551 0+000 - 0+450 0,450 11. 589 Grzywna - Chełmża 0+000 - 4+226 4,226 12. 597 Rzęczkowo - Cichoradz - Unisław 0+000 - 10+242 10,242 RAZEM km 120,162 2.2) część II obejmuje drogi: Lp. Nr drogi Nazwa Kilometraż Długość 1. 258 rz. Wisła - Silno - Osiek - Obrowo 0+945 - 15+266 14,321 2. 499 Ostaszewo - Mirakowo (dr. Nr 599) 0+000 - 7+421 7,421 4. 554 Orzechowo - Kowalewo - Golub Dobrzyń - Kikół 0+000 - 44+389 44,389 5. 556 Ostrowite - Zbójno 0+000 - 12+759 12,759 6. 566 st. kol. Czernikowo - DK Nr 10 0+000 - 0+334 0,334 7. 569 Golub Dobrzyń - Dobrzejewice 0+000 - 21+293 21,293 8. 572 st. kol. Lubicz - DK Nr 10 0+000 - 0+343 0,343 9. 582 st. kol. Ostaszewo - do DK Nr 91 0+000 - 1+614 1,614 10. 599 Mirakowo - Grodno 0+000 - 1+385 1,385 11. 646 Turzno - Brzeźno 0+000 - 2+783 2,783 12. 649 Pluskowęsy - Sierakowo 0+000 - 14+918 14,918 13. 654 Silno - Złotoria 0+000 - 6+677 6,677 14. 657 Złotoria - Lubicz Górny 0+000 - 7+735 7,735 RAZEM km 135,972 Łączna długość dróg na części I i części II wynosi – 256,134 km 3. Zamówienie obejmuje następujący zakres robot dla części I i dla części II: Zadanie nr 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową: a) remont spękań siatkowych nawierzchni, rakowiny, b) remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 3 cm, c) remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 4 cm, d) wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. Zadanie nr 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową: a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową z otaczarki, b) frezowanie nawierzchni, c) oczyszczenie i skropienie nawierzchni, d) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową: mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie, e) ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej – grubość warstwy 4 cm –nakładki, f) regulacja pionowa kratek ściekowych, g) regulacja pionowa włazów kanałowych, h) wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. Zadanie nr 3 Remont nawierzchni wraz z podbudową a) Rozebranie istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości średnio 8 cm wraz z wywozem rumoszu poza teren budowy b) Rozebranie istniejącej podbudowy tłuczniowej gr 23 cm wraz z wywozem rumoszu poza teren budowy c) Wykonanie koryta na całej szerokości korony w gr. Kat. III na głębokości 30 cm wraz z wywozem nadmiaru ziemi poza plac budowy d) Wykonanie warstwy odsączającej z piasku wraz z zagęszczeniem grubość warstwy 20 cm e) Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 15 cm wraz z zagęszczeniem f) Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 15 cm wraz z zagęszczeniem g) Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową h) Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno - asfaltowej standard I, śr. grubość 6 cm wraz z zagęszczeniem i transportem do miejsca wbudowania i) Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno- asfaltowej standard I, śr. grubość 5 cm wraz z zagęszczeniem i transportem do miejsca wbudowania j) Formowanie i plantowanie poboczy ziemnych z gruntu z koryta wraz z zagęszczeniem k) Pogłębienie istniejącego rowu przydrożnego do głębokości 60 cm wraz z profilowaniem skarp i wywozem nadmiaru zmieni poza plac budowy l) Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. Zadanie nr 4 Remont nawierzchni chodników a) Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika/jezdni z kostki betonowej/kamiennej – drobnowymiarowej gr 6 cm b) Wykonanie koryta pod warstwę odsączająca gł. 10 cm z wywozem urobku poza teren budowy c) Wykonanie warstwy odsączającej z piasku wraz z zagęszczeniem grubość warstwy 10 cm d) Wykonanie nawierzchni chodnika/jedni z kostki brukowej betonowej/kamiennej pochodzącej z rozbiórki na podsypce cementowo – piaskowej e) Wykonanie nawierzchni chodnika/jezdni z kostki brukowej betonowej/kamiennej Wykonawcy na podsypce cementowo - piaskowej f) Wykonanie nawierzchni chodnika/jedni z kostki brukowej betonowej/kamiennej Zamawiającego na podsypce cementowo - piaskowej g) Przestawienie krawężników h) Regulacja pionowa urządzeń obcych. 3. Zamówienie realizowane będzie na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dróg i zmiany ich długości, w trakcie realizacji zamówienia w wyniku ewentualnych zmian organizacyjnych, zakwalifikowania dróg innych kategorii do kategorii do dróg wojewódzkich i odwrotnie, przejęcia lub oddania dróg od innych zarządców na podstawie odrębnych przepisów. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia. 5. Zamówienie realizowane będzie na podstawie pisemnych poleceń wykonania, ze wskazaniem zakresu zlecanych prac, przedmiaru, lokalizacji, kolejności wykonania usługi i terminu realizacji przekazanych Wykonawcy za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (T. j. - Dz.U.2019.123 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową w szczególności do oznakowania terenu robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (tj. z dnia 9 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311) na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu. Projekt zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 7. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określone są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych i przedmiarze robót. 8 Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w rozdziale II pkt. I ppkt. 2 SIWZ w zakresie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną