Remont pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą drzwi w budynku Placówki Terenowej KRUS w Grudziądzu.

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-092 Bydgoszcz, ul. Leona Wyczółkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 523 415 261 , fax. 523 415 781
 • Data zamieszczenia: 2019-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy
  ul. Leona Wyczółkowskiego 22
  85-092 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 415 261, fax. 523 415 781
  REGON: 12513262005110
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl zakładka: zamówienia publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą drzwi w budynku Placówki Terenowej KRUS w Grudziądzu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą drzwi w budynku Placówki Terenowej KRUS w Grudziądzu” w zakresie opisanym w niniejszym dokumencie. 2. Czynności składające się na przedmiot zamówienia zostały szczegółowo określone w specyfikacji technicznej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej, które stanowią załącznik numer 1 do umowy oraz w przedmiarze robót, który stanowi załącznik numer 2 do umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i sztuki technicznej, obowiązującymi normami, przepisami prawa i wymaganiami Zamawiającego oraz postanowieniami umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót nieobjętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. 5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa w §4 ust. 1 wzoru umowy, że czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 6. Wymóg powyższy nie dotyczy kierowników robót oraz innych osób, które wykonują czynności nie polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późniejszymi zmianami). 7. Wymóg określony w ust. 5 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami. 9. Umowy o podwykonawstwo zawierane przez Wykonawcę celem realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych i usług muszą zawierać stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 5. 10. W trakcie realizacji umowy, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca oraz podwykonawcy zobowiązani będą do przedkładania wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących roboty budowlane. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do umowy. 11. W trakcie realizacji umowy Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 12. W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę: a) aktualny wykaz, o którym mowa w ust. 10, osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy lub umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy lub umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika jak również data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu nie podlega anonimizacji (dane muszą być czytelne), c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 13. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów określonych w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 15. Przedmiot zamówienia dotyczy potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 16. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. 17. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót, chyba że gwarancja udzielona przez producenta lub dostawcę jest dłuższa. W takim przypadku obowiązuje gwarancja producenta lub dostawcy. 18. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną