Remont pomieszczeń magazynowych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Bełzy w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Bełzy w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-034 Bydgoszcz, ul. Długa
 • Telefon/fax: tel. 523 238 008 , fax. 523 287 390
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Bełzy w Bydgoszczy
  ul. Długa 39
  85-034 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 238 008, fax. 523 287 390
  REGON: 28091000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń magazynowych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont pomieszczeń magazynowych w budynku przy Starym Rynku 24 w Bydgoszczy. Zakres prac obejmować będzie: zeskrobanie i zmycie starej farby, położenie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach, malowania pomieszczeń, wykonanie renowacji wykładziny podłogowej PCV homogenicznej (jednorodnej). Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dołączony przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Prace remontowe wykonywane będą w pomieszczeniach magazynu książek z zainstalowanymi regałami jezdnymi. Zamawiający nie ma możliwości demontażu wyposażenia, ani wyniesienia książek. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać prace etapami z zabezpieczeniem regałów i książek folią ochronną. W czasie remontu Zamawiający nie przewiduje całkowitego zamknięcia pomieszczeń magazynowych. Możliwe jest tylko czasowe ograniczenie funkcjonowania poszczególnych pomieszczeń na czas ich remontu. Budynki w których prowadzone będą prace wpisane są do rejestru zabytków. Wskazane jest aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej pomieszczeń celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia i uzyskania informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej przed terminem składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wizja lokalna może odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu należy skontaktować się z: Krzysztof Gonia – 52 33 99 233 Łukasz Twarowski – 52 33 99 218 Jednocześnie informujemy, że w czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących zamówienia, odsyłając Wykonawców do przewidzianego ustawą Prawo zamówień publicznych trybu udzielania wyjaśnień treści siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną