REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH WRAZ Z IZOLACJĄ ŚCIAN BUDYNKU NR 13 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM MAKSYMILIANOWO.

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska
 • Telefon/fax: tel. 261 411 361 , fax. 261 411 313
 • Data zamieszczenia: 2019-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gdańska 147
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 411 361, fax. 261 411 313
  REGON: 34126041200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH WRAZ Z IZOLACJĄ ŚCIAN BUDYNKU NR 13 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM MAKSYMILIANOWO.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: „Remont pomieszczeń piwnicznych wraz z izolacją ścian budynku nr 13 w kompleksie wojskowym Maksymilianowo”. 2.Główny przedmiot zamówienia: CPV – 45000000 - 7 (roboty budowlane) Dodatkowe przedmioty zamówienia: CPV – 45331000 – 6 (instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych); CPV – 45332000 – 3 (roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne); CPV – 45311000 – 0 (roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych). 3.Zakres robót: Roboty ogólnobudowlane: •rozebranie ścianki z cegieł, •wykucie bruzd, •wykonanie przesklepień, •wykucie z muru ościeżnic, •zamurowanie otworów w ścianach, •skucie tynków wewnętrznych, •zeskrobanie i zmycie starej farby, •położenie tynków wewnętrznych, •gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych, •położenie gładzi gipsowych, jednowarstwowych, •malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną oraz starych tynków wewnętrznych farbą olejną, •licowanie ścian płytkami, •zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, •rozebranie posadzki z płytek oraz z drewna, •położenie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych oraz izolacji z papy asfaltowej, •warstwy wyrównawcze pod posadzki, •położenie posadzki z płytek GRES, •wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, •wykonanie izolacji fundamentów, •wymiana daszków nad wejściem, •wywóz i utylizacja materiałów z demontażu. Roboty instalacyjne: •wymiana grzejników, zaworów, rurociągów oraz miski ustępowej, umywalki, baterii umywalkowej, •montaż baterii natryskowej, brodzika, ustępu, pisuaru, zlewozmywaka, baterii zmywakowej, •próby, •montaż wentylatorów kanałowych łazienkowych, przewodów wentylacyjnych, anemostatów, •obudowa stelaży wc, pionów kanalizacyjnych i instalacji wentylacyjnej. Roboty elektryczne: •wymiana części instalacji elektrycznej wraz z osprzętem (oprawy oświetleniowe, łączniki instalacyjne, gniazda wtyczkowe), •pomiary, •wykopy ręczne, •wymiana przewodów kabelkowych, •wymiana rur winidurowych, •demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, kwadratowych, •montaż w rowach muf przelotowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót (załączniki nr 1 - 7 do SIWZ) oraz projekt umowy (załącznik nr 17 do SIWZ). 4.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie: a)z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie określonym przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przepisach ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie; b)wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Norm Polskich i aprobat technicznych. 5.Zakres obowiązków Wykonawcy w ramach prac związanych z wykonaniem umowy obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 6.Wykonawca odpowiada za wykonanie robót i zobowiązany jest do doprowadzenia przekazanego placu budowy do porządku po zakończeniu robót. 7.Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 8.Zamawiający informuje, że jeśli w dokumentacji przetargowej podano nazwy własne, są one tylko przykładowe i nie stanowią wskazania producenta, a określają jedynie klasę produktu i jego jakość. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie (produkt równoważny). 9.Do realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych (lecz o parametrach nie gorszych) do wymienionych w przedmiarze robót i STWiOR. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako kosztorysowe, a wysokość wynagrodzenia będzie ustalona na podstawie złożonej przez niego oferty. Sposób obliczenia ceny ofertowej na podstawie zestawienia planowanych do wykonania prac został podany w pkt XIV niniejszej Specyfikacji. 11.Zamawiający wymaga zatrudnienia (w okresie obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia publicznego), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących bezpośrednie czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o ile mieszczą się one w zakresie definicji stosunku pracy określonego w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. 12.Wykonawca przed zawarciem umowy (udzieleniem zamówienia publicznego) złoży Zamawiającemu Wykaz czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – zgodnie z częścią XVI ust. 8 pkt c) SIWZ. 13. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 17 do SIWZ. 14.Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną