Remont ulicy Powstania Listopadowego w Bydgoszczy od ulicy Powstańców Warszawy do drugiej klatki bloku 11 (Program BBO)

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-844 Bydgoszcz, Toruńska
 • Telefon/fax: tel. 52 5822723, , fax. 52 5822777
 • Data zamieszczenia: 2020-07-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
  Toruńska 174 A
  85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5822723, , fax. 52 5822777
  REGON: 90476971000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ulicy Powstania Listopadowego w Bydgoszczy od ulicy Powstańców Warszawy do drugiej klatki bloku 11 (Program BBO)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP, polegające na remoncie, zgodnie z art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ulicy Powstania Listopadowego w Bydgoszczy poprzez wymianę konstrukcji chodnika oraz wykonanie nakładki bitumicznej w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego na Osiedlu Leśnym w roku 2020. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały w załącznikach do SIWZ, stanowiących jej integralną część, tj. w: 1. opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), 2. dokumentacji projektowej (DP) w formie planów sytuacyjnych, rysunków i szkiców oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), 3. wzorze kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiary robót, 4. wzorze Umowy, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną