REMONT WEWNĘTRZNEJ POWŁOKI DRUGIEJ ŚCIANKI W DWÓCH ZBIORNIKACH O OSI PIONOWEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM MAKSYMILIANOWO W TECHNOLOGII MATA „3D” TANK SYSTEM

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska
 • Telefon/fax: tel. 261 411 361 , fax. 261 411 313
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gdańska 147
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 411 361, fax. 261 411 313
  REGON: 34126041200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT WEWNĘTRZNEJ POWŁOKI DRUGIEJ ŚCIANKI W DWÓCH ZBIORNIKACH O OSI PIONOWEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM MAKSYMILIANOWO W TECHNOLOGII MATA „3D” TANK SYSTEM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego roboty budowlanej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), przedmiarem robót (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumentacją techniczną remontu (naprawy) uzgodnioną z Wojskowym Dozorem Technicznym. 3. Zakres robót: • przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji remontowej z właściwą terytorialnie delegaturą Wojskowego Dozoru Technicznego, • oczyszczenie (opróżnienie) przestrzeni między dennej i między ściennej z pozostałości produktów magazynowanych (oleju napędowego), • udrożnienie przestrzeni między dennej i między ściennej, • naprawa nieszczelności / ubytków w istniejącej izolacji z maty „3D”, • przygotowanie powierzchni istniejącej powłoki poprzez usunięcie z niej farby antyelektrostatycznej (na całej powierzchni), • wykonanie: dodatkowego uszczelnienia styku dna ze ścianą poprzez zastosowanie dodatkowo wyoblenia połączenia (szerokość pasa około 20-25cm), oraz uszczelnienie miejsc połączenia ścian z instalacją (rurami) w zbiornikach - króćce, kołnierze (szerokość około 20-25cm), • nałożenie na tak przygotowaną powierzchnię nowej warstwy (powłoki) wzmacniającej poprzez wykonanie podwójnej maty z tkaniny szklanej o gramaturze 100-120g/m2, wysyconej żywicą epoksydową, • czynności związane z przygotowaniem zbiorników do : - rewizji wewnętrznej, - próby szczelności, - próby drożności, • wykonanie końcowej warstwy z farby antyelektrostatycznej po pozytywnych wynikach badań i prób. Powłoka elektrostatyczna przeznaczona do zbiorników na magazynowane substancje ropopochodne. Zalecana grubość powłoki 250-500um, • czynności związane z przygotowaniem zbiorników do rewizji zewnętrznej, • przygotowanie zbiorników oraz udział w procesie ich ponownej legalizacji, • utylizacja odpadów powstałych w trakcie przeprowadzonych prac remontowych, • wykonanie dokumentacji powykonawczej remontowanych zbiorników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną