Roboty awaryjno-utrzymaniowe i remontowe na obiektach mostowych i inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy w roku 2020

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-844 Bydgoszcz, Toruńska
 • Telefon/fax: tel. 52 5822723, , fax. 52 5822777
 • Data zamieszczenia: 2020-03-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
  Toruńska 174 A
  85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5822723, , fax. 52 5822777
  REGON: 90476971000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty awaryjno-utrzymaniowe i remontowe na obiektach mostowych i inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy w roku 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP, polegające na wykonaniu robót awaryjno-utrzymaniowych na drogowych obiektach inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy, w tym: 1. usuwanie awarii i uszkodzeń oraz wykonywanie innych prac z asortymentu prac przedstawionego w kosztorysie ofertowym, 2. zabezpieczeniu przecieków w obszarze belki stropowej konstrukcji przejścia dla pieszych pod Rondem Jagiellonów, 3. wykonanie umocnienia skarpy i naprawa ciągu pieszo-rowerowego w rejonie południowego przyczółka estakady Trasy Uniwersyteckiej, 4. remont dojazdu do kładki nad torami PKP w ciągu ulicy Rekreacyjnej i Jeździeckiej, 5. remont nawierzchni żywicznej kładki nad ul. Fordońską w rejonie ulicy Jasienieckiej i Wiślanej. II. Przedmiotem zamówienia jest również usługa w rozumieniu art. 2 pkt 10 UPZP, polegająca na wykonaniu usług inżynierskich, w tym: 1. wykonanie ekspertyzy technicznej kładki przez Brdę w rejonie ul. Krakowskiej, 2. wykonanie ekspertyzy stanu technicznego podpór Wiaduktów Warszawskich, Wykonanie ekspertyzy podpór pośrednich północnego wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego nad Al. Jana Pawła II, 3. wykonanie okresowych pomiarów osiadań i przemieszczeń konstrukcji Mostu Pomorskiego, 4. wykonanie pomiarów naciągu want Mostu Uniwersyteckiego (most podwieszony M2) wraz z oceną techniczną, 5. wykonanie ekspertyzy wiaduktu wschodniego w ciągu ul. Armii Krajowej, 6. Wykonanie przeglądów pięcioletnich (rozszerzonych) dla 35 obiektów mostowych, 7. wyznaczanie klas MLC dla tunelu pod Al. Wyszyńskiego w ciągu łącznicy do marketu handlowego Rondo, 8. opracowanie kart obiektów mostowych. III. Roboty awaryjno-utrzymaniowe będą prowadzone na następujących drogowych obiektach: • wiadukty w ilości 38 szt., • mosty w ilości 43 szt., • kładki w ilości 18 szt., • tunele i przejścia podziemne w ilości 9 szt., • przepusty w ilości 36 szt., • konstrukcje oporowe 26 szt. IV. Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia, określają następujące dokumenty, stanowiące załączniki do SIWZ: 1) opis przedmiotu zamówienia (OPZ), 2) dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), 3) wzór kosztorysu ofertowego, 4) wycena usług inżynierskich 4) wzór umowy, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221119-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną