Roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia ulicznego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Telefon/fax: tel. 525 854 304 , fax. 525 854 076
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
  85-094 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 854 304, fax. 525 854 076
  REGON: 11260740000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jurasza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia ulicznego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia ulicznego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy wraz z wykonaniem pozostałych prac remontowych obejmujących w szczególności: - wymianę słupów oświetlenia ulicznego , - wymianę opraw oświetleniowych, - wymianę uszkodzonych odcinków przewodów zasilających. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w - załącznikach nr 2 do SIWZ, załączniku nr 9 (stanowiący jednocześnie wzór umowy), załączniku nr 11 (Przedmiary robót) oraz w załączniku nr 12 (STWiORB) do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje 1 część, dla której Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta winna być pełna, kompletna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załącznikach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną