„Roboty remontowe i konserwatorskie w zabytkowych budynkach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy”

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Bełzy w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Bełzy w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-034 Bydgoszcz, ul. Długa
 • Telefon/fax: tel. 523 238 008 , fax. 523 287 390
 • Data zamieszczenia: 2019-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Bełzy w Bydgoszczy
  ul. Długa 39
  85-034 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 238 008, fax. 523 287 390
  REGON: 28091000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Roboty remontowe i konserwatorskie w zabytkowych budynkach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej w budynku przy ul. Długiej 39 oraz remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy Starym Rynku 22 w Bydgoszczy Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt III.1, należy wykonać zgodnie z zapisami siwz i załącznikami do siwz, w tym z: dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, programami konserwatorskimi, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną