Rozbiórka budynków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w Bydgoszczy przy ul. Zduny 12 i Nadrzecznej 2 oraz rozbiórka istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia przy ul Zduny 19

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich
 • Telefon/fax: tel. 523 481 600 , fax. 523 481 607
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1
  85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 481 600, fax. 523 481 607
  REGON: 90458507000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.adm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórka budynków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w Bydgoszczy przy ul. Zduny 12 i Nadrzecznej 2 oraz rozbiórka istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia przy ul Zduny 19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania: 1) Zadanie Nr 1: - roboty budowlane obejmujące wykonanie rozbiórki budynku oficyny mieszkalnej usytuowanej na terenie nieruchomości przy ul. Zduny 12 w Bydgoszczy (działka nr 27, obręb 128). Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączonym projektem rozbiórki (wraz z zawartymi w nim uzgodnieniami, warunkami) i decyzją pozwolenia na rozbiórkę Nr 1152/2017 z dnia 03.11.2017r. i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zakres zamówienia obejmuje również: wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz złożenie w imieniu Zamawiającego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wraz z wykonaną mapką. UWAGA: w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego na czas realizacji robót, wykonawca winien przygotować projekt organizacji ruchu, uzgodnić go z zarządcą drogi oraz uzyskać wszystkie niezbędne zgody i ponosić wszelkie związane z tym opłaty (koszty), co winien uwzględnić w cenie oferty. 2) Zadanie Nr 2: - roboty budowlane obejmujące wykonanie rozbiórki istniejącego ogrodzenia oraz wykonie nowego ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m (działka nr 43, obręb 128) zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Zduny 19 w Bydgoszczy. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym (wraz z zawartymi w nim uzgodnieniami, warunkami), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zakres zamówienia obejmuje również: wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz złożenie w imieniu Zamawiającego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wraz z wykonaną mapką. - UWAGA: w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego na czas realizacji robót, wykonawca winien przygotować projekt organizacji ruchu, uzgodnić go z zarządcą drogi oraz uzyskać wszystkie niezbędne zgody i ponosić wszelkie związane z tym opłaty (koszty), co winien uwzględnić w cenie oferty. 2) Zadanie Nr 3: - roboty budowlane obejmujące wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego (działka nr 13/6 obręb 62) zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Nadrzecznej 2 w Bydgoszczy. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączonym projektem rozbiórki (wraz z zawartymi w nim uzgodnieniami, warunkami), decyzją pozwolenia Nr 807/2017 z dnia 11.08.2017r., specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz opinią ornitologiczną i chiropterologiczną. Zakres zamówienia obejmuje również: wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz złożenie w imieniu Zamawiającego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wraz z wykonaną mapką. UWAGA: w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego na czas realizacji robót, wykonawca winien przygotować projekt organizacji ruchu, uzgodnić go z zarządcą drogi oraz uzyskać wszystkie niezbędne zgody i ponosić wszelkie związane z tym opłaty (koszty), co winien uwzględnić w cenie oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną