Rozbudowa DK56 o ciąg pieszo rowerowy na odcinku Sienno-Kotomierz- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, ul. Fordońska
 • Telefon/fax: tel. 523 234 500,32 , fax. 52 3234504, 3234574
 • Data zamieszczenia: 2019-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
  ul. Fordońska 6
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 234 500,32, fax. 52 3234504, 3234574
  REGON: 17511575000360
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa DK56 o ciąg pieszo rowerowy na odcinku Sienno-Kotomierz- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja zadania „Rozbudowa DK56 o ciąg pieszo-rowerowy na odcinku Sienno-Kotomierz-poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” będzie polegać na wykonaniu następujących robót: · budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km ok 14+400 do km 17+286; · przebudowie dostosowawczej istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych, · przebudowie dostosowawczej istniejących dróg serwisowych o nawierzchniach gruntowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną