ROZBUDOWA DROGI 1528C TRZEMIĘTÓWKO-SICIENKO POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA W M. SICIENKO

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-066 Bydgoszcz, Konarskiego
 • Telefon/fax: tel. 525 835 422 , fax. 525 835 452
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
  Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 835 422, fax. 525 835 452
  REGON: 09235621900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.bydgoski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA DROGI 1528C TRZEMIĘTÓWKO-SICIENKO POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA W M. SICIENKO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotowy zakres robót obejmuje budowę chodnika o długości ca 562 m (wzdłuż ul. Mroteckiej w kierunku północnym od końca istniejącego chodnika do skrzyżowania z ul. Polną) – zgodnie z załączoną dokumentacja projektową i przedmiarem robót. Dotychczas został wybudowany odcinek o długości 260m W ramach inwestycji zostaną wykonane także zjazdy indywidualne po stronie zachodniej. Ponadto uwzględniono częściowe frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej celem nadania spadków jednostronnych oraz ułożenie warstwy ścieralnej minimum 4 cm na całej szerokości jezdni. Istniejący rów po stronie zachodniej, w miejscu budowy chodnika, zostanie zasypany i zagęszczony zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: specyfikacja techniczna); będzie stanowił podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Po stronie wschodniej przewidziano wykonanie pobocza gruntowego oraz udrożnienie istniejącego rowu (nie przewiduje się przebudowy istniejących zjazdów po stronie wschodniej). Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew. 2) Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:  zdjęcie warstwy humusu,  wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne chodnika i zjazdów,  zasypanie części rowu pod nawierzchnię chodnika,  wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika wraz z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej,  wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdów wraz z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej,  wykonanie frezowania nawierzchni na części jezdni,  czyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej,  ułożenie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni minimum 4 cm,  udrożnienie istniejącego rowu po stronie wschodniej,  wyrównanie i wyprofilowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianiem trawą. Przedmiotowa dokumentacja posiada przyjęte przez tutejszy Wydział Budownictwa Zgłoszenie robót budowlanych WB.6743.748.2018 z dnia 06.09.2018 r. (załączono). 3) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 4) Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórek oraz zdjęty humus, nieprzewidziany do ponownego wbudowania, jest własnością Wykonawcy. Zagospodarowanie pozyskanych w trakcie rozbiórek ww. materiałów musi nastąpić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, uzyskanymi uzgodnieniami gestorów oraz poleceniami Zamawiającego. 5) Zamówienie ma być wykonane z materiałów nowych, nieużywanych. 6) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania. 7) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do:  zapewnienia obsługi geodezyjnej,  dokonania na własny koszt aktualizacji przekazanej tymczasowej organizacji ruchu i uzyskanie jej ponownego zatwierdzenie (jej ważność wygasła w roku 2019),  wprowadzenia na czas prowadzenia robót tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym wcześniej projektem,  wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną