Rozbudowa drogi poligonowej na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki
 • Telefon/fax: tel. 523 498 400
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
  ul. Glinki 86
  85-861 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 498 400
  REGON: 90585370000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sppsp.bydgoszcz.pl/zamowienia-publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi poligonowej na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę drogi poligonowej na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeśli takowe jest wymagane). Budowa obejmuje m. in.: a) roboty przygotowawcze i branżowe (prace geodezyjne, zdjęcie warstwy wierzchniej, rozbiórka elementów dróg i ulic), b) podbudowa (wykonanie koryta, zagęszczenia i podbudowy drogi), c) wykonanie nawierzchni, d) roboty wykończeniowe, e) wykonanie innych robót. Wyżej wymienione zadanie będzie wykonywane, zgodnie z charakterystyką przedstawioną w przedmiarze, projekcie budowlano- wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania. Wszelkie rozwiązania, zastosowane materiały muszą zostać ustalone z Zamawiającym. Jeżeli Wykonawca uzna, że konieczne jest uwzględnienie prac nieuwzględnionych w dokumentacji, powinien przyjąć je do wyceny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną