Rozbudowa i modernizacja sieci Wi-Fi, integrację systemu ProMic z systemem HIS.

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Telefon/fax: tel. 525 854 304 , fax. 525 854 076
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
  85-094 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 854 304, fax. 525 854 076
  REGON: 11260740000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jurasza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i modernizacja sieci Wi-Fi, integrację systemu ProMic z systemem HIS.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja sieci Wi-Fi, integracja systemu ProMic z systemem HIS, szczegółowo określonego w załączniku nr 2a, 2b i 2c do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ 2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje 2 niepodzielne części. Oferta winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w załączniku nr 2a, 2 b i 2c do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji. 2.3 Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 „Budowa kujawsko – pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap” Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Umowa dotacyjna nr WCF-II.433.UE.525/2018. 2.4 Wartość szacunkowa dla przedmiotowego postępowania wynosi: 110 162,59 zł netto. 2.5 Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32424000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną