Ścinka poboczy, umocnienie poboczy kruszywem łamanym i kopanie rowów przy drogach wojewódzkich dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2019 r.

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ścinka poboczy, umocnienie poboczy kruszywem łamanym i kopanie rowów przy drogach wojewódzkich dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa zamówienia: Ścinka poboczy, umocnienie poboczy kruszywem łamanym i kopanie rowów przy drogach wojewódzkich dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2019 r. CPV 45 11 22 10-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby CPV 45 23 31 42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg CPV 45 11 21 00-6 Roboty w zakresie kopania rowów Odbiorcą powyższego zamówienia będą jednostki terenowe Zamawiającego: 1- Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno, 2- Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko. 2. Zakres planowanych robót. Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość …..… cm ( określonej w kosztorysach ofertowych) z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień i wyrównaniem do spadku 6%, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę Umocnienie poboczy kruszywem łamanym. Polegających na robotach przygotowawczych: wykonaniu koryta na głębokość ………. cm (określonej w kosztorysach ofertowych), przygotowaniu podłoża, wytworzeniu mieszanki kruszywa i wbudowaniu jej wraz z zagęszczeniem oraz zakończenie prac robotami wykończeniowymi. Ziemia z koryta do zagospodarowania przez Wykonawcę. Kopanie rowów - wykonanie mechanicznie – rów w przekroju trapezowy o głębokości do 50 cm, dno rowu szer. 40 cm, pochylenia skarp 1:1,5. Załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 1 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę. Profilowanie ( ścinka) skarp – ścinka skarp nasypów wraz z profilowaniem skarp oraz korony nasypów. Załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i wywóz na odkład na odległość do 10 km, Umacnianie poboczy na łukach-zabruk. Polegających na robotach przygotowawczych: wykonaniu koryta na głębokość 32 cm, przygotowaniu podłoża ,wykonaniu podbudowy z betonu cementowego klasy C 16/20 grubości 20 cm, wykonaniu warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, wbudowaniu kostki granitowej 9/11 cm oraz zakończenie prac robotami wykończeniowymi. Ziemia z koryta do zagospodarowania przez Wykonawcę. 3. Zamawiający informuje, że materiały ze ścinki poboczy, umocnienia poboczy i pogłębiania rowów nie nadające się do ponownego wykorzystania są własnością Wykonawcy. Rodzaj materiałów oraz ich ilości nie nadające się do ponownego wbudowania określi w trakcie realizacji zamówienia inspektor nadzoru. Materiał, który nadaje się do powtórnego wbudowania, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru, jest własnością Zamawiającego. 4. Dokładny zakres i warunki wykonania robót określają: - załącznik nr 11 do SIWZ – Szczegółowy opis zamówienia wraz z lokalizacją; - załączniki nr 2.1; 2.2; ; – kosztorysy ofertowe; - Specyfikacje Techniczne. 5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres zamówienia jest dostępny do wglądu w siedzibach Rejonów Dróg Wojewódzkich. 6. Zamówienie obejmuje wykonywanie robót objętych przedmiotem zamówienia na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejony. 7. Ogólne wymagania związane z przedmiotem zamówienia: Łączna powierzchnia objęta ścinką pobocza – 27 141,00 m2 łączna powierzchnia objęta umocnieniem poboczy – 750,00 m2 Łączna długość rowów objęta kopaniem – 70,00 mb Łączna powierzchnia umocnienie poboczy na łukach-zabruk – 565,60 m2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu powierzchni objętej ścinką poboczy lub umocnieniem poboczy kruszywem oraz zamiany długości rowów objętych pogłębianiem, przy czym wartość umowy nie może zostać przekroczona. Szczegółowy zakres zmówienia oraz jego lokalizacje zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy i w trakcie przekazywania placu budowy oraz później w trakcie wykonywania robót. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową. 9. Zamawiający przekaże wykonawcy zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu. 10. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w specyfikacji. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i zapewni uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych przy zachowaniu tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom a zawartym w opisie zamówienia specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112210-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną