sprawa 50/PA/2019 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2020r.

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich
 • Telefon/fax: tel. 523 481 600 , fax. 523 481 607
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1
  85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 481 600, fax. 523 481 607
  REGON: 90458507000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.adm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sprawa 50/PA/2019 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2020r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (obejmująca dostawę i świadczenie usług dystrybucji) energii elektrycznej do 619 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie w okresie od dnia 01.07.2019r. do 31.12.2020r. 1.104.195 kWh , z tego: - w roku 2019 368.065 kWh - w roku 2020 736.130 kWh 2. Szczegóły dotyczące zużycvcia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru opisane zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ Wykaz punktów poboru. 3. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahanie poboru energii. 4. Standardy jakościowe: 1) Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych. 2) Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną 3) Standardy dotyczące dystrybucji energii elektrycznej zawarte są w Taryfie Operatora, która określa: ◦ grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikowania odbiorców do tych grup; ◦ sposób ustalania opłat za przyłączenie do sieci Operatora, zaś w przypadku przyłączenia do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV także ryczałtowe stawki opłat; ◦ stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji i warunki ich stosowania, z uwzględnieniem podziału na stawki wynikające z: ◦ dystrybucji energii elektrycznej (składniki zmienne i stałe stawki sieciowej), ◦ korzystania z krajowego systemu elektroenergetycznego (stawki jakościowe), ◦ odczytywania wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich bieżącej kontroli (stawki abonamentowe), ◦ przedterminowego rozwiązania kontraktów długoterminowych (stawki opłaty przejściowej), ◦ zapewnienia dostępności energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym (stawka opłaty OZE); ◦ sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców; ◦ sposób ustalania opłat za: a) ponadumowny pobór energii biernej, b) przekroczenia mocy umownej, c) nielegalny pobór energii elektrycznej, ◦ opłaty za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy; ◦ opłaty za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn, o których mowa w art. 6b ust. 1, 2 i 4 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną