sprawa 74/PA/2019 Wykonywanie cięć pielęgnacyjnych, wycinki i nasadzeń drzew i krzewów, pielęgnacji zieleni w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich
 • Telefon/fax: tel. 523 481 600 , fax. 523 481 607
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1
  85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 481 600, fax. 523 481 607
  REGON: 90458507000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.adm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sprawa 74/PA/2019 Wykonywanie cięć pielęgnacyjnych, wycinki i nasadzeń drzew i krzewów, pielęgnacji zieleni w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zamówienie polega na świadczeniu usług w zakresie utrzymania i pielęgnacji zieleni obejmujących wykonywanie cięć pielęgnacyjnych, wycinki drzew i krzewów, nasadzeń drzew i krzewów oraz pielęgnację zieleni w nieruchomościach zarządzanych przez „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, w skład których wchodzą nieruchomości stanowiące własność Gminy Bydgoszcz, Skarbu Państwa oraz Spółki ADM. Świadczenie powyższych usługi obejmuje w szczególności wykonywanie takich czynności jak: - pielęgnacja zieleni, - wycinka drzew i krzewów - prześwietlanie drzew, - cięcia interwencyjne wraz z usuwaniem samosiejek, - karczowanie mechaniczne i chemiczne, ‘ - usuwanie karpin - wywóz biomasy, - nasadzenia drzew i krzewów, - rekultywacja terenów - zagospodarowanie terenów jako wykonanie docelowych zabiegów zapewniających odpowiednie wykorzystanie zrekultywowanych gruntów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną