SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH DLA POTRZEB BRYGADY DROGOWEJ PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W BYDGOSZCZY REALIZOWANE W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-066 Bydgoszcz, Konarskiego
 • Telefon/fax: tel. 525 835 422 , fax. 525 835 452
 • Data zamieszczenia: 2019-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
  Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 835 422, fax. 525 835 452
  REGON: 09235621900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.bydgoski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH DLA POTRZEB BRYGADY DROGOWEJ PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W BYDGOSZCZY REALIZOWANE W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy paliw płynnych w całym okresie związania umową, w miarę zapotrzebowania Zamawiającego, na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań do baku pojazdu lub kanistrów, w ilości szacunkowej: olej napędowy ON - ok. 162.000 litrów oraz benzyny bezołowiowej Pb95 - ok. 5.300 litrów. Podane ilości są szacunkowe. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości paliw niż podane w specyfikacji w przypadku mniejszego zapotrzebowania na paliwo lub wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia. Podana ilość paliwa jest wielkością szacunkową i Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania całości przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tego tytułu. 3) Wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej jedną stacją paliw zlokalizowaną w odległości nie większej niż 15 kilometrów od Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie nr 8, gm. Dobrcz (siedziba brygady drogowej), liczonej najkrótszą drogą publiczną, spełniającą wymagania określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 z późn. zm.). Wykonawca w ofercie określi ilość stacji paliw na terenie Powiatu Bydgoskiego. 4) Wykonawca będzie dostarczał paliwa spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1680 z późn. zm.). 5) Przedmiot zamówienia jest produktem o ustalonych standardach jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp i opisanych powyżej. Cena zakupu przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z cyklem życia produktu, tj. obejmuje koszty wytworzenia, sprzedaży oraz dystrybucji. Produkt w wyniku wykorzystania ulega całkowitemu zużyciu (spaleniu), w związku z czym nie ma dodatkowych kosztów jego utylizacji. 6) Przedmiot zamówienia odbierany będzie u Wykonawcy stosownie do potrzeb Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt. 7) Sprzedaż paliw Zamawiającemu dokonywana będzie według wskazań dystrybutora na danej stacji, tj. cennika cen detalicznych stacji paliw obowiązującego w dniu odbioru paliw. 8) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą raport sprzedaży lub inny dokument potwierdzający, iż sprzedaż paliw w dniach 17-21 czerwca 2019 r. na stacji paliw określonej w pkt. 3 odbywała się po cenach (brutto) będących podstawą przyjęcia przez Wykonawcę ceny średniej (brutto), w oparciu o którą obliczono cenę oferty (brutto). 9) Wykonawca zapewni możliwość realizacji zakupu paliw we wszystkie dni tygodnia na zasadzie transakcji bezgotówkowych. Wykonawca na fakturze umieści co najmniej następujące informacje: a) data transakcji, b) rodzaj i ilość wydanego paliwa, c) nr rejestracyjny pojazdu, d) imię i nazwisko osoby dokonującej zakupu. 10) Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania transakcji za pomocą kart elektronicznych, które Wykonawca dostarczy bezpłatnie. 11) Zapłata za pobrane paliwa dokonywana będzie przelewem w terminie (ilość dni) wskazanym w Ofercie od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 12) Wykaz pojazdów (marek i numerów rejestracyjnych) oraz dane uprawnionych do tankowania (imię i nazwisko) kierowców Zamawiającego stanowić będzie załącznik do umowy. 13) Paliwo przeznaczone jest do następujących pojazdów/sprzętu/urządzeń będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - Wydział Dróg Powiatowych: samochody ciężarowe (Peugeot Boxer, Ducato), ciągniki (Deutz Fahr, Lamborghini, TYM, Ursus), koparko-ładowarka JCB, rozdrabniacz do gałęzi, pilarki, zagęszczarki, frezarki do niwelowania pni itp. 14) Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia dostaw do pojazdów/sprzętu/urządzeń nie wymienionych wyżej, będących w posiadaniu lub nabytych przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy w trakcie trwania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną