Świadczenie usługi w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-326 Bydgoszcz, ul. Seminaryjna
 • Telefon/fax: tel. 052 3256735, 3256609 , fax. 523 256 606
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
  ul. Seminaryjna 1
  85-326 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3256735, 3256609, fax. 523 256 606
  REGON: 92356930000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpcp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z obiektów szpitala: przy ul. Seminaryjnej 1 i Meysnera 9 w Bydgoszczy, zgodnie z treścią załącznika nr 1a i 1b SIWZ: 1) Pakiet 1 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z obiektu przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy. Ilość kilogramów w okresie 24 m-cy: 117 024 kg; 2) Pakiet 2 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z obiektu przy ul. Meysnera 9 w Bydgoszczy. Ilość kilogramów w okresie 24 m-cy: 58 512 kg. 2. Usługa powinna być wykonywana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz z uwzględnieniem wszystkich zmian zachodzących w trakcie realizacji umowy, w szczególności z: • Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późniejszymi zmianami) • Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późniejszymi zmianami), • Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 382 z późniejszymi zmianami) • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz.1923), • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 819), • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 107) • aktami wykonawczymi do ww. ustaw oraz innymi niż ww. aktami prawnymi regulującymi zasady postępowania z odpadami medycznymi. 3. Tabela - Opis rodzajów odpadów objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z treścią pkt. 3.3 SIWZ. 4. Treść oferty oraz świadczenie usługi musi być zgodna z art. 95 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) stanowiącym, że zakaźne odpady medyczne muszą być unieszkodliwiane przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późniejszymi zmianami), a w szczególności z uwzględnieniem zasady bliskości określonej w art. 20 tej ustawy, a mianowicie: „Art. 20. 2. Odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, lub technologię, o której mowa w art. 143 tej ustawy, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. 3. Zakazuje się: 1) stosowania komunalnych osadów ściekowych, 2) unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych - poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. 4. Zakazuje się przywozu na obszar województwa odpadów, o których mowa w ust. 3, wytworzonych poza obszarem tego województwa, do celów, o których mowa w ust. 3. 5. Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca stosowania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa. 6. W przypadku unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych, przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych”. Do oceny zgodności treści oferty z treścią SIWZ i ustawy o odpadach brane będą pod uwagę następującego okoliczności: 1) miejsce położenia instalacji, w których będą unieszkodliwiane odpady medyczne (tj. w województwie kujawsko-pomorskim lub innym); 2) odległość zadeklarowanych w ofercie instalacji, w których będą unieszkodliwiane odpady medyczne, do miejsc wytwarzania odpadów (liczona po drogach publicznych - wg maps.google.pl); 3) ilość wolnych mocy przerobowych w zadeklarowanych w ofercie instalacjach, w których unieszkodliwiane będą odpady medyczne, które Zamawiający ustali na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 7a i 7b do SIWZ. 5. Osoby wykonujące w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności transportu odpadów medycznych (kierowca pojazdu) oraz czynności unieszkodliwiania odpadów medycznych (pracownik spalarni odpadów) muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.. 5.1 Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w pkt. 3.5 SIWZ. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania złożenia w wyznaczonym terminie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, a w szczególności: a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopi umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, rodzaj umówionej pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; d) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; e) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania pracy. 5.2 W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w pkt. 3.5 SIWZ Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 projektu umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, nieudzielenie wyjaśnień lub niepoddanie się kontroli lub jej utrudnianie traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 3.5 uprawniające do nałożenia kary umownej. 5.3 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy w powyższym zakresie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną