Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie byłego przedsiębiorstwa Metron z siedzibą w Toruniu

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 52 34 97 290, , fax. 52 34 97 292
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
  Jagiellońska 3
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 34 97 290, , fax. 52 34 97 292
  REGON: 00051423600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie byłego przedsiębiorstwa Metron z siedzibą w Toruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest odpłatne świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego usług bezpośredniej ochrony fizycznej stałej osób oraz mienia ruchomego i nieruchomego (budynki wraz z wyposażeniem oraz środki transportowe i sprzętowe, a także tereny zewnętrzne wokół budynków) przed jego zniszczeniem, kradzieżą lub uszkodzeniem na terenie byłego przedsiębiorstwa METRON zlokalizowanego przy ul. Targowej 12-22 w Toruniu. Świadczenie usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia polega w szczególności na: zorganizowaniu i realizowaniu całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w systemie zmianowym, w dni robocze, świąteczne i wolne od pracy, wykonywanej przez pracowników ochrony fizycznej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej (wraz z obsługą portierni), a także gotowością do podjęcia interwencji i wsparciem doraźnym przy użyciu grupy interwencyjnej (ruchomego patrolu interwencyjnego) działającej w reakcji na wezwanie pracowników ochrony stałej za pomocą urządzenia antynapadowego lub urządzenia Systemu Kontroli Obchodów. Wyrażony w minutach, najdłuższy dopuszczalny czas przybycia grupy interwencyjnej do obiektu chronionego od momentu wezwania wynosi 20 minut. (UWAGA: Wykonawca, w ramach łącznej ceny oferty, określi w formularzu ofertowym czas przybycia grupy interwencyjnej, co zostanie uwzględnione przy ocenie ofert – zgodnie z kryteriami oceny ofert ustalonymi w SIWZ). Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018r. poz. 2142 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres zadań i obowiązków pracowników ochrony oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia, określone zostały w załącznikach do SIWZ: pn. Opis przedmiotu zamówienia) oraz Istotne postanowienia umowy, stanowiących integralną część SIWZ. 2. Z uwagi na fakt, iż wykonywanie czynności wchodzących w zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.), zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę (i/lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać czynności wskazane przez zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia, przy czym zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności pracownika grupy interwencyjnej nie jest wymagane. Powyższe wymagania zostały określone w istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (zawartych w SIWZ) i dotyczą w szczególności: 1) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp; 2) uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań; 3) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę (i/lub podwykonawcę) osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną