USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW ORAZ PODOBNEGO DO NICH SPRZĘTU BĘDĄCYCH W POSIADANIU REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2020 ROKU

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2020-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/, http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW ORAZ PODOBNEGO DO NICH SPRZĘTU BĘDĄCYCH W POSIADANIU REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2020 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: „USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW ORAZ PODOBNEGO DO NICH SPRZĘTU BĘDĄCYCH W POSIADANIU REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2020 ROKU” CPV 50 11 00 00 - 9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi CPV 34 30 00 00 - 0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich 2. Zamówienie dotyczy naprawy i konserwacji pojazdów oraz podobnego do nich sprzętu, należących do jednostki Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Oddziału Bydgoskiego, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie (pojazdy garażowane w RDW Żołędowo) tj: - Skoda Fabia o numerze rejestracyjnym CBY JK88, - Skoda Fabia o numerze rejestracyjnym CB 9654G, - Fiat Panda o numerze rejestracyjnym CBY SN06, - Citroen Jumper o numerze rejestracyjnym CBY 42M5, - Intrall Lublin 3 Mi o numerze rejestracyjnym CBY 39SH, - Ford Transit o numerze rejestracyjnym CBY 3002F, - Ciągnik FARMTRAC 70 o numerze rejestracyjnym CBY N509, - Ciągnik URSUS CBY YL28, - Przyczepa URSUS CBY YL29, - Przyczepa VIOLA o numerze rejestracyjnym CBY R004, - Rębak SKORPION o numerze rejestracyjnym CBY R182, - Zestaw: Rębak do gałęzi + przyczepa lekka FARO CBY YL27, - Przyczepa AUTOSAN o numerze rejestracyjnym CBY R152. 3. Wykaz czynności naprawczych: - Wymiana oleju silnikowego, - Wymiana filtra powietrza, - Wymiana uszczelki pod głowicą, - Wymiana rozrządu silnika, - Diagnostyka komputerowa, - Wymiana sprzęgła, - Wymiana przegubu wew./zew., - Wymiana tarcz, klocków hamulcowych, - Wymiana klocków hamulcowych, - Wymiana płynu hamulcowego, - Regulacja zbieżności kół, - Naprawa układu kierowniczego, - Wymiana amortyzatorów, - Wymiana opon zima – lato, - Naprawa układu klimatyzacji, odgrzybianie, - Inne nie wymienione w ramach potrzeb. 4. Wykaz napraw blacharskich: Prace blacharskie. 5. Wykaz czynności lakierniczych: - Przygotowanie elementu do lakierowania, - Lakierowanie elementu. 6. Wykonawca winien posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw pojazdów i ich podzespołów (diagnostyki układu hamulcowego, kierowniczego, oświetlenia, zawieszenia, geometrii kół, oraz stanowiska do wykonywania diagnostyki komputerowej silnika, układów elektronicznych pojazdu): 6.1. obsługa techniczna OT – 1 (planowana ilość napraw ok. 20 razy), 6.2. obsługa techniczna OT – 2 + wymiana oleju (planowana ilość napraw ok. 20 razy) wg zakresu czynności instrukcji danego pojazdu lub sprzętu, załącznik nr 3 do zarządzenia nr 7/91 Naczelnego Dyrektora ODP z dnia 6.05.1991 r. – dołączony do SIWZ, 6.3. naprawy bieżące (awaryjne) wynikające z eksploatacji pojazdów bądź podobnego sprzętu (orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 203), 7. Zakład naprawczy, w którym będą świadczone usługi winien znajdować się na terenie miasta Bydgoszcz, bądź gminy znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Bydgoszcz. 8. W przypadku awarii i braku możliwości dalszego kontynuowania jazdy pojazdem Wykonawca zobowiązany jest, po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego polecenia wykonania naprawy, do odebrania sprzętu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego w ciągu 24 godzin od momentu wydania polecenia oraz przetransportowania danego pojazdu do miejsca wykonania naprawy. Jeżeli naprawy dokonywane będą w warsztacie mieszczącym się w promieniu 25km od siedziby Zamawiającego, koszty dostawy sprzętu ponosić będzie Zamawiający. Wykonawca świadczący usługi poza ww. odległością, zobowiązany jest do odbioru sprzętu przeznaczonego do wykonania usługi objętej umową do miejsca wykonania usługi, na własny koszt i ryzyko. Zatem cena ewentualnego transportu sprzętu winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny. 9. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 10. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 11. Każdorazowo zostanie udzielone zlecenie, określające zakres naprawy w pojeździe. 12. Wykonawca wykona bieżące naprawy w ciągu 3 dni roboczych, a termin usunięcia awarii zostanie każdorazowo uzgodniony między stronami. 13. W przypadkach, gdy podczas wykonywania przeglądu lub naprawy, wystąpi oprócz przewidzianych operacji konieczność dodatkowych wymian lub naprawy, mogą one być wykonane tylko za zgodą Zamawiającego. 14. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy. 15. Po wykonaniu usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zestawienie wykonanych prac przy zadanym sprzęcie w oparciu o katalog norm czasowych odpowiednio dla danej części zamówienia. 16. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji dostarczać będzie dostawca części zamiennych, którego Zamawiający wyłoni w oddzielnym postępowaniu, chyba, że cenę konkurencyjną przedstawi Wykonawca. Wtedy to Wykonawca będzie dostarczał części zamienne zgodnie z udzielonym rabatem wykorzystując PRAWO OPCJI, zgodnie z działem II pkt. 6 SIWZ. Będą one stanowiły odrębną fakturę zawierającą rzeczywisty koszt zakupu tych materiałów. 17. Również podzespoły pojazdów, których nie można nabyć u dostawcy części zamiennych zapewni Wykonawca usługi w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe, po uprzednim telefonicznym zaakceptowaniu ceny zakupu przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Wartość materiału Wykonawca doliczy do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze. 18. Wykonawca dokona przeglądu, wymiany zużytych części na wyłącznie fabrycznie nowe i oleju lub naprawy części zużytych (uszkodzonych), na podstawie szczegółowej specyfikacji kosztów, którą zatwierdzi Zamawiający, i dołączy ją do faktury. Koszt użytych do napraw materiałów i części nie będą obciążał ceny umownej dotyczącej robocizny. 19. Ceny materiałów nie mogą odbiegać od średnich notowań rynkowych, a maksymalne proponowane przez Wykonawcę ceny, nie powinny przekroczyć cen katalogowych producentów. Na wszystkie dostarczone lub zastosowane części i materiały eksploatacyjne Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego upustu, obowiązującego w niezmienionej wysokości przez cały okres realizacji zamówienia. Rzeczywista ilość zamawianych części będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego. 20. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw po okazaniu osobie odbierającej pojazd naprawiany lub wydania ich na żądanie Zamawiającemu. 21. Wykonawca udzieli 6 miesięcy gwarancji i 12 miesięcy rękojmi na wykonane usługi, a na części, dla których producent nie określa terminu gwarancji, odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru przyjmuje Wykonawca przez okres wskazany w ofercie - 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru do miejsca dostawy lub od momentu montażu. 22. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych pojazdów i sprzętu w trakcie trwania umowy. 23. Kwota umowy może być równa środkom, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, które odczytane zostaną podczas otwarcia ofert. Liczba napraw i dostaw części oraz akcesoriów uzależniona będzie od aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego. 24. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zadania. 25. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w XXVII SIWZ w zakresie realizacji zamówienia – MECHANIK - 2 osoby (patrz dział V pkt. 2.3.2 b).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50110000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną