USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW MARKI MERCEDES – BENZ UNIMOG U-300 DLA 5 REJONÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH W 2020 ROKU

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2020-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/, http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW MARKI MERCEDES – BENZ UNIMOG U-300 DLA 5 REJONÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH W 2020 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia są: „USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW MARKI MERCEDES – BENZ UNIMOG U-300 DLA 5 REJONÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH W 2020 ROKU” CPV 50 11 00 00 - 9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi CPV 34 30 00 00 - 0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich 2. Powyższe zamówienie będzie realizowane dla jednostek terenowych Zamawiającego: a) Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń - orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych - 49 b) Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi, ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola; - orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych 15 c) Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 maja 61, 870-200 Wąbrzeźno; - orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych 85 d) Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek; - orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych 65 e) Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko. - orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych 132 3. Sprzęt przewidziany do przeglądu, konserwacji i naprawy UNIMOG o numerze rejestracyjnym CB 3118N - RDW Toruń UNIMOG o numerze rejestracyjnym CB 7501N - RDW Tuchola UNIMOG o numerze rejestracyjnym CB 3685N - RDW Wąbrzeźno UNIMOG o numerze rejestracyjnym CB 7104N - RDW Włocławek UNIMOG o numerze rejestracyjnym CB 3711N - RDW Żołędowo UNIMOG o numerze rejestracyjnym CB 3117N - RDW Żołędowo 4. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: Usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdu specjalistycznego typu Mercedes – Benz UNIMOG (bez osprzętu współpracującego), naprawy bieżące, awaryjne wynikające z eksploatacji pojazdu, wykonanie przeglądów technicznych i okresowych zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu (orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 346), 4.1. Usługa obejmuje wykonanie prac (robociznę) oraz dostawę i montaż nowych potrzebnych materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów gumowych oraz części zamiennych pojazdów lub sprzętu. 4.2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 4.3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 4.4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy. 4.5. W przypadkach, gdy podczas wykonywania przeglądu lub naprawy, wystąpi oprócz przewidzianych operacji konieczność dodatkowych wymian lub naprawy, mogą one być wykonane tylko za zgodą Zamawiającego. 4.6. Wykonawca wykona bieżące naprawy w ciągu 3 dni roboczych, a termin usunięcia awarii zostanie każdorazowo uzgodniony między stronami. 4.7. Każdorazowo zostanie udzielone zlecenie określające zakres naprawy w pojeździe. 4.8. W przypadku wymaganej usługi (awarii, braku możliwości dalszego kontynuowania jazdy Unimogiem) Wykonawca zobowiązany jest, po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego polecenia wykonania naprawy, do odebrania sprzętu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego w ciągu 24 godzin od momentu wydania polecenia oraz przetransportowania danego pojazdu do miejsca wykonania naprawy. Jeżeli naprawy dokonywane będą w warsztacie mieszczącym się w promieniu 25km od siedziby Zamawiającego, koszty dostawy sprzęty typu UNIMOG ponosić będzie Zamawiający. Wykonawca świadczący usługi poza ww. odległością, zobowiązany jest do odbioru sprzętu przeznaczonego do wykonania usługi objętej umową do miejsca wykonania usługi, na własny koszt i ryzyko. Zatem cena ewentualnego transportu sprzętu winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny. 4.9. Wykonawca dokona przeglądu, wymiany zużytych części na wyłącznie fabrycznie nowe i oleju lub naprawy części zużytych (uszkodzonych), na podstawie szczegółowej specyfikacji kosztów, którą zatwierdzi Zamawiający, i dołączy ją do faktury. 4.10. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji dostarczać będzie dostawca części zamiennych, którego Zamawiający wyłoni w oddzielnym postępowaniu, chyba, że cenę konkurencyjną przedstawi Wykonawca. Wtedy to Wykonawca będzie dostarczał części zamienne zgodnie z udzielonym rabatem wykorzystując PRAWO OPCJI, zgodnie z działem II pkt. 6 SIWZ. Będą one stanowiły odrębną fakturę zawierającą rzeczywisty koszt zakupu tych materiałów. 4.11. Również podzespoły pojazdów, których nie można nabyć u dostawcy części zamiennych zapewni Wykonawca usługi w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe, po uprzednim telefonicznym zaakceptowaniu ceny zakupu przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Wartość materiału Wykonawca doliczy do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze. 4.12. Wykonawca dokona przeglądu, wymiany zużytych części na wyłącznie fabrycznie nowe i oleju lub naprawy części zużytych (uszkodzonych), na podstawie szczegółowej specyfikacji kosztów, którą zatwierdzi Zamawiający, i dołączy ją do faktury. Koszt użytych do napraw materiałów i części nie będą obciążał ceny umownej dotyczącej robocizny. 4.13. Ceny materiałów nie mogą odbiegać od średnich notowań rynkowych, a maksymalne proponowane przez Wykonawcę ceny, nie powinny przekroczyć cen katalogowych producentów. Na wszystkie dostarczone lub zastosowane części i materiały eksploatacyjne Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego upustu, obowiązującego w niezmienionej wysokości przez cały okres realizacji zamówienia. Rzeczywista ilość zamawianych części będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego. 4.14. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw po okazaniu osobie odbierającej pojazd naprawiany lub wydania ich na żądanie Zamawiającemu. 4.15. Po wykonaniu usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zestawienie wykonanych prac przy pojeździe oraz rozliczy wykonanie usługi w oparciu o katalog norm czasowych dla samochodów specjalistycznych firmy Mercedes-Benz ASRA. 4.16. Wymagania: Wykonawca powinien posiadać kadrę pracowniczą i zaplecze techniczne umożliwiające samodzielne wykonanie obsługi pojazdu w zakresie: - Usługi serwisowania samochodów muszą być świadczone w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) dla marki samochodu UNIMOG, która wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. - Stacja obsługi musi być wyposażona w autoryzowane urządzenia techniczne i aktualne oprogramowanie diagnostyczne wymagane przez producenta pojazdów marki UNIMOG, która wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia pozwalające na profesjonalną diagnostykę samochodu w pełnym zakresie. - Stacja obsługi musi być wyposażona w stanowiska diagnostyczne do sprawdzania układu hamulcowego, kierowniczego, oświetlenia, zawieszenia, geometrii kół, oraz stanowiska do wykonywania diagnostyki komputerowej silnika, układów elektronicznych pojazdu. Z powyższych zapisów wynika, że Zamawiający nie dopuszcza możliwości świadczenia usług (napraw) z wykorzystaniem producenckiego serwisu mobilnego. Rejony struktury Zarządu Dróg Wojewódzkich nie posiadają garaży (warsztatów), gdzie mogłyby być świadczone w/w usługi. Serwis mobilny może stanowić wparcie potencjału technicznego i posłużyć wyłącznie jako narzędzie diagnozy, ale ze względu na różne warunki atmosferyczne, nawet najmniejsze naprawy wysoko wyspecjalizowanego sprzętu jakim są pojazdy Mercedes UNIMOG nie mogą odbywać się poza warsztatem naprawczym. 5. Wykonawca udzieli 6 miesięcy gwarancji i 12 miesięcy rękojmi na wykonane usługi, a na części, dla których producent nie określa terminu gwarancji, odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru przyjmuje Wykonawca przez okres wskazany w ofercie - 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru do miejsca dostawy lub od momentu montażu. 6. Termin płatności: do 21 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z protokołem przekazania części do siedziby Zamawiającego (wg deklaracji Wykonawcy, złożonej w formularzu ofertowym). 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych pojazdów i sprzętu w trakcie trwania umowy. 8. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zadania. 9. Kwota umowy może być równa środkom, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, które odczytane zostaną podczas otwarcia ofert. Liczba napraw i dostaw części oraz akcesoriów uzależniona będzie od aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego. 10. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w XXVII SIWZ w zakresie realizacji zamówienia – MECHANIK - 2 osoby (patrz pkt. V 1.3.2 b).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50110000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną