USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAWY OSPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DO POJAZDÓW, BĘDĄCYCH W POSIADANIU REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2020 ROKU

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2020-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/, http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAWY OSPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DO POJAZDÓW, BĘDĄCYCH W POSIADANIU REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2020 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia są: „USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAWY OSPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DO POJAZDÓW, BĘDĄCYCH W POSIADANIU REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2020 ROKU” CPV 50 11 00 00 - 9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi CPV 34 30 00 00 - 0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich 2. Zamówienie dotyczy naprawy i konserwacji osprzętu, należącego do jednostki Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Oddziału Bydgoskiego, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie tj: - Wysięgnik FME 500 MULAG - 2 szt., - Głowica kosząca MULAG UMK 1200 - 2 szt., - Głowica kosząca OZAMET - 1 szt., - Głowica do wycinania krzaków - 1 szt., - Wiertnica EBG - 2 szt., - Szczotka myjąca DWB - 2 szt., - Koparko-ładowarka MIKRUS 12t - 1 szt., - Kosiarka bijakowa FERRI ZMT 200 - 1 szt., - Kosiarka ciągnikowa na wysięgniku FERRI TJ 125 - 1 szt. 3. Wykonawca winien posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw osprzętu specjalistycznego do pojazdu Mercedes (UNIMOG) oraz URSUS. 4. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 5. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 6. Każdorazowo zostanie udzielone zlecenie, określające zakres naprawy przy osprzęcie. 7. Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego polecenia wykonania naprawy (w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze) do: odebrania osprzętu przez Zamawiającego z siedziby Zamawiającego i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy na własny koszt, a po naprawie do odstawienia osprzętu do miejsca garażowania - Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko. Cena transportu osprzętu winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny. 8. W przypadkach, gdy podczas wykonywania przeglądu lub naprawy, wystąpi oprócz przewidzianych operacji konieczność dodatkowych wymian lub naprawy, mogą one być wykonane tylko za zgodą Zamawiającego. 9. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy. 10. Po wykonaniu usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zestawienie wykonanych prac przy zadanym sprzęcie w oparciu o katalog norm czasowych odpowiednio dla danej części zamówienia. 11. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji dostarczać będzie dostawca części zamiennych, którego Zamawiający wyłoni w oddzielnym postępowaniu, chyba, że cenę konkurencyjną przedstawi Wykonawca. Wtedy to Wykonawca będzie dostarczał części zamienne zgodnie z udzielonym rabatem wykorzystując PRAWO OPCJI, zgodnie z działem II pkt. 6 SIWZ. Będą one stanowiły odrębną fakturę zawierającą rzeczywisty koszt zakupu tych materiałów. 12. Również podzespoły osprzętu, których nie można nabyć u dostawcy części zamiennych zapewni Wykonawca usługi w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe, po uprzednim telefonicznym zaakceptowaniu ceny zakupu przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Wartość materiału Wykonawca doliczy do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze. 13. Wykonawca dokona przeglądu, wymiany zużytych części na wyłącznie fabrycznie nowe i oleju lub naprawy części zużytych (uszkodzonych), na podstawie szczegółowej specyfikacji kosztów, którą zatwierdzi Zamawiający, i dołączy ją do faktury. Koszt użytych do napraw materiałów i części nie będą obciążał ceny umownej dotyczącej robocizny. 14. Ceny materiałów nie mogą odbiegać od średnich notowań rynkowych, a maksymalne proponowane przez Wykonawcę ceny, nie powinny przekroczyć cen katalogowych producentów. Rzeczywista ilość zamawianych części będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego. 15. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw po okazaniu osobie odbierającej pojazd naprawiany lub wydania ich na żądanie Zamawiającemu. 16. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia. Minimalny okres gwarancji powinien wynosić 3 miesiące, maksymalny okres 12 miesięcy. 17. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanego sprzętu w trakcie trwania umowy. 18. Kwota umowy może być równa środkom, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, które odczytane zostaną podczas otwarcia ofert. Ilość roboczogodzin podana w ZAŁĄCZNIKU NR 2 jest ilością szacunkową. Liczba napraw i dostaw części oraz akcesoriów uzależniona będzie od aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego. 19. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zadania. 20. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w XXVII SIWZ w zakresie realizacji zamówienia – TOKARZ - 2 osoby (patrz dział V pkt. 2.3.2 b).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50110000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną