Usunięcie usterek w KP w Szubinie ul. Sportowa

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich
 • Telefon/fax: tel. 525 255 320 , fax. 525 255 319
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Powstańców Wielkopolskich 7
  85-090 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 255 320, fax. 525 255 319
  REGON: 91362152000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usunięcie usterek w KP w Szubinie ul. Sportowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem postępowania jest wykonanie zadania pn.: „Usunięcie usterek w KP w Szubinie ul. Sportowa”. 2. Zakres robót przewidzianych do wykonania został szczegółowo określony w: 1) dokumentacji (opis przedmiotu zamówienia), 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 3) przedmiarach robót, 4) istotnych postanowieniach umowy 3. Roboty budowlane w szczególności: bezspoinowy system ocieplania ścian budynków, roboty murarskie i murowe, roboty malarskie, roboty instalacyjne elektryczne, instalowanie niskiego napięcia, instalowanie przeciwpożarowych systemów alarm, tynki zwykłe, instalowanie drzwi i okien,instalowanie sufitów podwieszanych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną