Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – roboty utrzymaniowe – etap I

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-071 Bydgoszcz, Adama Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 (52) 33 91 100 , fax. +48 (52) 33 91 200
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
  Adama Mickiewicza 15
  85-071 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48 (52) 33 91 100, fax. +48 (52) 33 91 200
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wody.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – roboty utrzymaniowe – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwy i kody stosowane we wspólnym słowniku zamówień publicznych CPV. Nazwa: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Kod: 45246000-3 Rodzaj zamówienia: Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej 2. Nazwa zamówienia: Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – roboty utrzymaniowe – etap I 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji rowów na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczególnych części określa - Dokumentacja techniczna (przedmiary/obmiary, kosztorysy/wyceny ofertowe, wytyczne, dokumentacja mapowa dla części od nr 1 do nr 59 – Załącznik nr 5 do SIWZ. 3.3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ, dokumentacją techniczną, umową oraz przepisami prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną