Utrzymanie wód i urządzeń wodnych w roku 2019 na terenie działania Zarządu Zlewni w Pile – RZGW Bydgoszcz - roboty

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-071 Bydgoszcz, Adama Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 (52) 33 91 100 , fax. +48 (52) 33 91 200
 • Data zamieszczenia: 2019-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
  Adama Mickiewicza 15
  85-071 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48 (52) 33 91 100, fax. +48 (52) 33 91 200
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bydgoszcz.wody.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie wód i urządzeń wodnych w roku 2019 na terenie działania Zarządu Zlewni w Pile – RZGW Bydgoszcz - roboty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zwanych dalej robotami utrzymaniowymi, związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym koryt rzek i kanałów oraz zlokalizowanych na nich budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych w celu zapewnienia ochrony przed powodzią. Przewidywane roboty utrzymaniowe obejmują: - wykaszanie roślin z dna oraz brzegów rzek i kanałów,- usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie,- usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi,- usuwanie namułu z dna. Szczegółowy zakres i rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), z podaniem ich lokalizacji (kilometrażu) określają: 1) wytyczne wykonania i odbioru robót utrzymaniowych dla części/obiektów 2) przedmiary robót (prac) dla części/ obiektów 3) mapy poglądowe z naniesioną lokalizacją robót dla części/obiektów - stanowiące załączniki do SIWZ Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z załączonymi przedmiarami robót oraz wymaganiami zawartymi w wytycznych wykonania i odbioru robót utrzymaniowych. Wykaz części (obiektów) z podziałem na elementy objęte zamówieniem: Część nr 1 Obiekt Szczecinek Część 2 Obiekt Szczecinek Część nr 3 Obiekt Szczecinek II Część nr 4 Obiekt Drawsko Pomorskie Część 5 Obiekt Drawsko Pomorskie I Część 6 Obiekt Drawsko Pomorskie II Część 7 Obiekt Wieleń Część 8 Obiekt Tuczno Część 9 Obiekt Trzcianka Część 10 Obiekt Trzcianka ICzęść 11 Obiekt Piła Część 12 Obiekt Złotów Część 13 Obiekt Wałcz Część 14 Obiekt Wałcz I
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną