Świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitorowania wraz z serwisem i montażem urządzeń nadawczych systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy oraz podległych jednostek terenowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-092 Bydgoszcz, ul. Leona Wyczółkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 523 415 261 , fax. 523 415 781
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy
  ul. Leona Wyczółkowskiego 22
  85-092 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 415 261, fax. 523 415 781
  REGON: 12513262005110
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl zakładka: zamówienia publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitorowania wraz z serwisem i montażem urządzeń nadawczych systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy oraz podległych jednostek terenowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia, monitorowania wraz z serwisem i montażem urządzeń nadawczych systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy oraz podległych jednostek terenowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: a) monitoring antywłamaniowy i przeciwpożarowy realizowany w oparciu o istniejące urządzenia techniczne stanowiące własność Zamawiającego wraz z serwisem obejmującym miesięczne konserwacje i naprawy urządzeń i instalacji utrzymujących systemy w stałej sprawności eksploatacyjnej w jednostkach wymienionych w załączniku nr 2 do umowy, b) zintegrowanie systemu alarmowego przeciwpożarowego z systemem antywłamaniowym w oparciu o funkcjonujące w nich urządzenia techniczne stanowiące własność Zamawiającego oraz podłączenie wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 2 do umowy do Centrum Monitorowania za pomocą zamontowanych przez Wykonawcę na jego koszt w obiektach Zamawiającego na czas realizacji umowy niezbędnych urządzeń nadawczych, pozostających własnością Wykonawcy, c) sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym planów ochrony fizycznej i planów ochrony obiektów poprzez monitoring wraz z opisem sposobu prowadzenia usługi i procedur dla jednostek terenowych wymienionych w załączniku nr 2 do umowy, d) objęcie ochroną fizyczną – stacjonarną w dni robocze w:  OR w Bydgoszczy – przez 16h/dzień w godzinach od 5:30 do 21:30 – 1 osoba  PT KRUS we Włocławku – przez 6h/dzień w godzinach od 12:00 do 18:00, 1 osoba). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanych godzin objęcia ochroną fizyczną, w tym również w zakresie zwiększenia/zmniejszenia liczby godzin ochrony, e) prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej:  realizowanej ochrony fizycznej (dane dotyczące awarii, sabotażu, wyłączenia i załączenia systemów przez osoby uprawnione poza godzinami pracy),  monitoringu antywłamaniowego i przeciwpożarowego (miesięczne raporty z interwencji grup interwencyjnych oraz załączeń i wyłączeń systemów alarmowych przez uprawnione osoby Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany miesiąc),  konserwacji urządzeń i instalacji systemów alarmowych (zakres czynności - załącznik nr 3 do umowy) wraz z przekazywaniem Zamawiającemu comiesięcznych potwierdzeń funkcjonowania systemów i realizacji usługi konserwacji i ochrony fizycznej, miesięczne potwierdzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany miesiąc. 3. Wykonawca zobowiązuje się w zakresie monitorowania systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych w szczególności do: a) zapewnienia natychmiastowego nie później niż w ciągu 15 minut dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu po otrzymaniu sygnału alarmowego, b) podejmowania interwencji każdorazowo w przypadku naruszeń stref chronionych obiektów oraz w niżej wymienionych sytuacjach szczególnego zagrożenia:  rabunek lub kradzież z włamaniem,  wybuch lub zagrożenie wybuchem w obiektach chronionych,  napad na osoby znajdujące się na terenie obiektów chronionych,  pożar na terenie chronionych obiektów,  inne zdarzenia losowe. 4. Uprawnienia i obowiązki pracownika ochrony obejmują w szczególności: a) ujęcie osób schwytanych na gorącym uczynku albo podejrzanych o popełnienie przestępstwa na terenie chronionym w celu bezzwłocznego przekazania organom powołanym do ścigania przestępstw, b) niezwłoczne powiadomienie odpowiednich służb oraz kierownictwa Zamawiającego o pożarze lub awarii i podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia strat, c) udzielanie interesantom informacji o umiejscowieniu sali obsługi interesantów, itp. w Oddziale i Placówce z ochroną fizyczną, d) wydawania kluczy do pomieszczeń za pokwitowaniem w Oddziale według indywidualnych uzgodnień, e) wydawanie identyfikatorów i kart dostępu osobom z zewnątrz wchodzącym do Oddziału oraz prowadzenie ewidencji gości, f) łączenie rozmów telefonicznych w Oddziale, g) reagowanie na różne aspekty wandalizmu na terenie Oddziału i Placówki z ochroną fizyczną, h) dbałość o bezpieczeństwo na całej posesji, i) dokonywanie obchodu terenu chronionego, j) otwieranie oraz zamykanie budynku Oddziału:  przed otwarciem budynku pracownik ochrony zrobi obchód celem sprawdzenia wystąpienia prób włamania, uszkodzeń lub aktów wandalizmu,  po uzbrojeniu alarmu oraz zamknięciu budynku pracownik ochrony zrobi obchód celem sprawdzenia zabezpieczenia okien oraz drzwi budynku. 5. Realizacja przedmiotu zamówienia polega w szczególności na jego zorganizowaniu, prowadzeniu i nadzorowaniu. 6. Pracownicy ochrony i grup interwencyjnych muszą być: a) umundurowani w sposób umożliwiający ich identyfikację i wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego wynikające z przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2018 poz. 2142 z późn. zm.) oraz posiadać odpowiednie uprawnienia w tym zakresie, b) wyposażeni w środki łączności bezprzewodowej oraz posiadać identyfikatory. 7. Wykaz jednostek KRUS objętych przedmiotem zamówienia wraz z zestawieniem istniejących zabezpieczeń będących własnością Zamawiającego i zakresem usług zawiera załącznik nr 2 i 3 do umowy. 8. Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy skierowani do wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie usług ochrony fizycznej, o której mowa w ust. 2 lit. d niniejszego paragrafu, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 8. 10. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie warunku zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 8 na podstawie umowy o pracę, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego. Brak przedłożenia dokumentów w terminie będzie tożsamy ze stwierdzeniem, że dana osoba nie jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną