Wydanie publikacji pn. "Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego".

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 52 34 97 290, , fax. 52 34 97 292
 • Data zamieszczenia: 2019-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
  Jagiellońska 3
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 34 97 290, , fax. 52 34 97 292
  REGON: 00051423600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wydanie publikacji pn. "Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu i dostawie publikacji w postaci albumu oraz kalendarza ściennego i kalendarza trójdzielnego na 2020 rok pn. "Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego". Przedsięwzięcia stanowiące przedmiot zamówienia są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące zadania: 2.1. Zadanie nr 1: Wykonanie i dostawa 3.000 (trzech tysięcy) egzemplarzy/sztuk albumu pn. "Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego" w oprawie twardej wraz z wkładką (nakład wkładki: 2.600 sztuk). Strony albumu będą zilustrowane dostarczonymi przez zamawiającego pracami fotograficznymi (zdjęciami), wyłonionymi w przeprowadzonym wcześniej konkursie fotograficznym oraz opisami. 2.2. Zadanie nr 2: Wykonanie i dostawa 700 (siedmiuset) egzemplarzy/ sztuk kalendarza ściennego na 2020 rok pn. "Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego". Okładka (karta tytułowa) i poszczególne karty kalendarza będą zilustrowane dostarczonymi przez zamawiającego pracami fotograficznymi (zdjęciami), wyłonionymi w przeprowadzonym wcześniej konkursie fotograficznym oraz opisami. 2.3. Zadanie nr 3: Wykonanie i dostawa 1.300 (jednego tysiąca trzystu) egzemplarzy/sztuk kalendarza trójdzielnego na 2020 rok pn. "Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego". Części bazowe kalendarza (główka i plecki) będą zilustrowane dostarczonymi przez zamawiającego pracami fotograficznymi (zdjęciami), wyłonionymi w przeprowadzonym wcześniej konkursie fotograficznym oraz opisami. Szczegółowy opis oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku do SIWZ. 3. Z uwagi na fakt, iż wykonywanie czynności wchodzących w zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040), zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę (i/lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać czynności wskazane przez zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia. Powyższe wymagania zostały określone w istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (zawartych w SIWZ) i dotyczą w szczególności: 1) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp; 2) uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań; 3) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę (i/lub podwykonawcę) osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną