Wykonanie dekoracji świątecznej na terenie Miasta Bydgoszczy

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-844 Bydgoszcz, Toruńska
 • Telefon/fax: tel. 52 5822723, , fax. 52 5822777
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
  Toruńska 174 A
  85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5822723, , fax. 52 5822777
  REGON: 90476971000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dekoracji świątecznej na terenie Miasta Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu art. 2 pkt 10 UPZP polegająca na naprawie i montażu dekoracji świątecznej na terenie miasta Bydgoszczy w 2019 roku i jej demontażu wraz ze złożeniem w depozycie Zamawiającego w roku 2020 oraz dostawa w rozumieniu art. 2 pkt 2 UPZP polegająca na zakupie dekoracji świątecznych, w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w następujących dokumentach, stanowiących integralną część SIWZ: 1) wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 2) opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, które dostępne są na stronie internetowej www.zdmikp.bydgoszcz.pl., w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną